Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 761/2010 av 25. august 2010 som endrer vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikasjon med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler når det gjelder stoffet metylprednisolon

Commission Regulation (EU) No 761/2010 of 25 August 2010 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance methylprednisolone

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 761/2010 omhandler metylprednisolon som er et betennelsesdempende stoff i gruppen glukokortikoider. Stoffet er per i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt brukt på storfe, med grenseverdier (MRL) for muskel, fett, lever og nyre. Det er imidlertid ikke tillatt brukt til storfe som produserer melk til humant konsum. Etter anbefaling fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) er det nå etablert midlertidig grenseverdi for metylprednisolon i storfemelk på 2 mikrogram per kilogram (?g/kg). Forbudet mot bruk til storfe som produserer melk til humant konsum, oppheves dermed. Den midlertidige verdien vil oppheves 1. juli 2011. Etter denne datoen vil verdien være permanent.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært på høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 890/2010 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til et bedre utvalg av legemidler til matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å åpne for bruk av legemidler med metylprednisolon kan rettsakten føre til bedre helse og velferd for melkekyr. Rettsakten har ingen konsekvenser for Mattilsynets arbeid og heller ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for næringa.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges veterinærhøgskole, TINE og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Mattilsynet har ikke mottatt innvendinger mot rettsakten fra høringsinstansene.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler både i møtet 17. februar 2011 og ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. august 2010 og gjelder i EU fra 25. oktober 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2010
Anvendelsesdato i EU
25.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 654-656
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0761
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro