Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1255 av 19. juli 2022 om bestemmelse av antimikrobielle midler eller grupper av antimikrobielle midler som er forbeholdt behandling av visse infeksjoner hos mennesker, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1255 of 19 July 2022 designating antimicrobials or groups of antimicrobials reserved for treatment of certain infections in humans, in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr fastsetter et bredt spekter av konkrete tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens og for å fremme en mer forsvarlig og ansvarlig bruk av antimikrobielle legemidler hos dyr, inkludert strenge regler for forskrivning av legemidler til dyr for profylaktisk og metafylaktisk bruk.

Til tross for dette er det likevel visse antimikrobielle legemidler eller grupper av antimikrobielle legemidler som bør forbeholdes behandling av infeksjoner hos mennesker. Dette med sikte på å bedre bevare effekten av legemidler til mennesker, og for å bidra i kampen mot antimikrobiell resistens, som er en trussel mot helsen og et i et "én helse"-perspektiv. .

Kriterier for å bestemme hvilke antimikrobielle stoffer og grupper av antimikrobilelle stoffer som bør forbeholdes behandling av mennesker, er tidligere fastsatt i forordning (EU) 2021/1750. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gjennomgått hvilke antimikrobielle stoffer som er godkjente i EU/EØS-land og i tredjeland, og har identifisert hvilke av disse som oppfyller kriteriene fastsatt i forordning (EU) 2021/1760. EMAs råd er, i henhold til artikkel 37(6) i forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr, basert på en felles uttalelse fra eksperter i humanmedisin og eksperter i veterinærmedisin fra nasjonale kompetente myndigheter, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), det europeiske smittevernbyrå (ECDC) og fra det europeiske legemiddelkontoret selv. I henhold til EMAs råd oppfylte flere antibiotika, flere antivirale midler og ett antiprotozomiddel kriteriene, og disse bør derfor forbeholdes behandling av visse infeksjoner hos mennesker. Ingen av de vurderte antifungale midlene (soppmidlene) oppfylte imidlertid kriteriene.

Listen over antimikrobielle stoffer eller grupper av antimikrobielle stoffer som skal reserveres for behandling av visse infeksjoner hos mennesker, bør gjennomgås kontinuerlig på bakgrunn av nye opplysninger.

Artikkel 1 viser til forordningens vedlegg som ramser opp de antimikrobielle midlene som er reservert for behandling av mennesker, og slår fast at disse ikke skal inngå i legemidler godkjent til dyr eller i medisinfôr. I tillegg er det forbudt å benytte disse på dyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i forskrift om legemidler til dyr.

Reguleringen gjør at Statens legemiddelverk ikke vil kunne utstede markedsføringstillatelse for legemidler til dyr dersom legemidlene inneholder noen av substansene som er opplistet i vedlagget. Videre vil Statens legemiddelverk som hovedregel heller ikke kunne innvilge søknader om godkjenningsfritak for slike legemidler til bruk på dyr. Dyrehelsepersonell vil ikke lenger kunne bruke humanlegemidler med innhold av de opplistede substansene til dyr etter bestemmelsene i artikkel 112-114 i forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge har vi allerede en restriktiv praksis for bruk av animikrobielle legemidler til dyr, og det antas derfor at reguleringen ikke får store konsekvenser i Norge. 

Status
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2022
Anvendelsesdato i EU
29.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.12.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2023
Anvendes fra i Norge
20.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1255
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro