Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1057 av 1. juli 2015 om endring av kommisjonsbeslutning 2012/715/EU som etablerer en liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilvarende det som gjelder i Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1057 of 1 July 2015 amending Implementing Decision 2012/715/EU establishing a list of third countries with a regulatory framework applicable to active substances for medicinal products for human use and the respective control and enforcement activities ensuring a level of protection of public health equivalent to that in the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2015)

Sammendrag av innhold
Norge følger EUs regelverk for legemidler. Det stilles strenge krav til tilvirking av både virkestoff som inngår i legemidler (API) og tilvirking av ferdige legemidler (krav til å følge standarden for god tilvirkning av legemidler (GMP). API produseres ofte i land med lavere regulatoriske krav til legemidler enn det som gjelder i EØS. I den hensikt å ytterligere styrke beskyttelsen av befolkningen mot falske og dårlige legemidler, har EU vedtatt nye regler i direktiv 2011/62/EU. Import av API skal fra 2. juli 2013 (1) enten følges av en skriftlig bekreftelse fra myndighetene i eksportlandet om at kravene til GMP er fulgt, eller (2) så skal eksportlandet føres opp på en liste over land som anses for å ha en regulatorisk standard på høyde med EUs. Gjennom kommisjonsbslutningen føres Israel og Brasil opp på listen over land som anses for å ha en regulatorisk standard på høyde med EUs.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser av rettsakten

Merknader
Rettsakten er hjemlet i TFEU artikkel 114 og artikkel 168 4. ledd bokstav c). I gjeldende regelverk skal innkjøper av API påse at produsenten har overholdt kravene som gjelder for produksjon.

Rettsakten får små konsekvenser for Norge, men vil lette norske tilvirkeres situasjon ved kjøp av API fra Brasil og Israel. Rettsakten antas ikke å få negative økonomiske konsekvenser for norske rettsubjekt eller myndigheter. Rettsakten grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring en som har små konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten gjennomføres ved at det henvises til denne i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler. Det anses som åpenbart unødvendig å sende saken på høring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
22.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro