Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2019
EØS-notat offentliggjort 28.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019.
Olje og energidepartementet har kunngjort ikrafttredelse 1. november 2019 av endringene fra 2018 i energiloven (delvis ikrafttredelse) og naturgassloven som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett. EØS-komitebeslutningen fra 2017 om innlemmelse av pakken i EØS-avtalen trådte i kraft 3. oktober 2019. Beslutningen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. I forbindelse med gjennomføringen av energimarkedspakken i Norge er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019
Årsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 30.7.2019
Dansk departementsnotat om Kommisjonens gjennomføringsrapport offentliggjort 16.7.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.6.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 13.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Rekommandasjon publisert av Kommisjonen 16.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019

Sider