Beslutningsprosessen: energi

Forsiden - Velg område - Energi - Beslutningsprosessen: energi
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
Energimerking av støvsugere
Miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
Miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Energimerking av klimaanlegg (revisjon)
Krav til energiforbuk av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Økodesignkrav til vindusprodukter
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer
Krav til miljøvennlig utforming av lyd- og billedutstyr
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Krav til miljøvennlig utforming av industri- og laboratorieovner
Økodesignkrav til lyd- og billedutstyr
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle utstillings-, kjøle- og frysedisker
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
09.08.2020

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fornybar energidirektivet
24.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om moderniseringsfondet
30.07.2020
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
30.07.2020
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
30.07.2020
Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen
Beredskap i elektrisitetssektoren
04.07.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
04.07.2019
Elmarkedsdirektivet (revisjon)
31.12.2019
Elmarkedsforordningen (revisjon)
01.01.2020
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
01.05.2021
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
01.06.2013
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
25.12.2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
25.12.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.03.2021
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.03.2021
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
25.12.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
25.12.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
01.01.2020
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
25.12.2019
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.11.2020
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.01.2020
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon)
01.11.2020
Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet
Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
01.01.2021
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
24.12.2018
Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
10.03.2020
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
12.06.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
10.06.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
Gassdirektivet: endringsbestemmelser
23.05.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
07.04.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
24.12.2018
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
18.12.2017
Nettregler om tilknytning til el-transmisjonssystemer for likestrøm
28.09.2016
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk
07.09.2016
Nettkode om nettilknytning av generatorer
17.05.2016
Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
01.01.2016
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering
07.01.2014
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
28.12.2011
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse
09.01.2013
Intelligente målesystemer for elektrisk kraft
02.04.2012

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Energieffektiviseringsdirektivet
05.06.2014
Bygningsenergidirektivet
09.07.2012
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
06.04.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer
06.04.2017
Nettverkskode for interoperabilitet og datautveksling for gasstransmisjonsnettet
01.05.2016
Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett
01.10.2015
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
01.11.2015
Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
25.05.2015
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
15.11.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
01.04.2020
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
18.12.2017
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
17.10.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
14.09.2017
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias tiltredelse til EU
05.06.2014
Energieffektivitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale handlingsplaner
17.06.2013
Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
14.08.2015
Grensekryssende elektristetshandel: bestemmelser om transmisjonsavgifter
03.03.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
21.02.2006

2006/151

01.01.2008
Elektrisitetsdirektiv III
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
03.03.2011

2017/093

01.11.2019
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Energimerkeforordningen
01.08.2017

2019/072

01.08.2020
01.10.2020
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
01.07.1995

1995/019

01.09.1995
01.09.1995
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass
01.07.2004

2005/146

01.07.2004
01.07.2007
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi
05.12.2010

2011/162

20.12.2011
01.01.2012
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
05.07.2013

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
17.09.2012

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Gasstransmisjonsforordningen
03.09.2009

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
03.09.2009

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Lavspenningsdirektivet (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
26.09.2013

2018/148

07.07.2018
21.08.2018
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
07.03.2017

2017/197

28.10.2017
02.11.2017
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
01.11.2012

2012/017

11.02.2012
01.01.2013
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
27.10.2003

2005/102

01.09.2006
01.01.2008
Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
01.07.2004

2005/146

01.07.2004
01.07.2007
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
10.08.2015

2016/091

30.04.2016
20.06.2016
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter
28.07.2015

2016/052

19.03.2016
24.04.2016
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
10.08.2015

2016/025

06.02.2016
02.03.2016
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
06.06.2014

2016/024

06.02.2016
02.03.2016
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
27.02.2015

2015/313

27.02.2016
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
20.02.2014

2015/311

12.12.2015
18.12.2015
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger
15.12.2014

2015/312

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
12.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
02.08.2013

2015/307

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
15.12.2014

2015/308

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av kjeler for fast brensel
01.04.2017

2015/309

01.04.2017
18.12.2015
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
01.04.2018

2015/309

01.01.2018
18.12.2015
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
01.01.2015

2015/311

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
28.07.2015

2015/309

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av kjeler og kombikjeler
26.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
26.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
10.08.2015

2016/025

06.02.2016
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper
26.03.2013

2015/314

12.12.2015
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel
02.02.2011

2013/116

02.11.2015
Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED)
03.01.2013

2013/115

15.06.2013
10.09.2013
Transformatorforordningen
11.06.2014

2015/099

01.05.2015
22.06.2015
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
26.03.2013

2014/187

26.09.2014
10.10.2014
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer
27.07.2014

2014/086

27.07.2014
28.05.2014
Energimerking av fjernsyn
30.11.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Lavspenningsdirektivet
21.08.1974

2007/076

07.07.2007
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
20.07.2011

2012/217

01.06.2013
01.06.2013
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter
20.11.2010

2011/067

01.11.2012
01.01.2012
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser
30.05.2012

2013/117

15.06.2013
08.07.2013
Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk
29.03.2011

2012/221

08.12.2012
08.07.2013
Oppheving av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis
31.12.2008

2013/108

15.06.2013
31.12.2008
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper
15.07.2012

2013/079

04.05.2013
01.07.2013
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser
01.08.2012

2013/079

04.05.2013
01.07.2013
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
01.11.2013

2013/078

01.11.2013
01.07.2013
Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer
01.09.2013

2013/077

01.09.2013
01.06.2013
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler
29.05.2013

2013/010

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av klimaanlegg
01.01.2013

2012/219

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
20.12.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk
30.11.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner
20.12.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer
26.04.2011

2013/011

02.02.2013
11.02.2013
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner
01.12.2011

2013/011

02.02.2013
11.02.2013
Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme
12.01.2012

2013/012

02.02.2013
01.02.2013
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
13.04.2010

2011/067

01.11.2012
01.01.2012
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
01.01.2007

2007/067

01.06.2007
01.01.2007
Miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter
01.01.2013

2012/220

01.01.2013
01.01.2013
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
25.02.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
01.07.2004

2005/146

16.01.2009
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
25.06.1972
01.01.1994
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
20.07.2009

2012/016

11.02.2012
11.02.2012
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
04.01.2006

2004/037

04.01.2006
01.02.2007
Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
11.08.2007

2007/1002

01.07.2009
01.03.2011
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter
23.09.2010

2011/007

02.04.2011
04.04.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer
01.09.2009

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
01.09.2009

2011/002

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
01.07.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper
01.01.2013

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer
16.06.2011

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
27.04.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
07.01.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Miljøvennlig design av lysstoffrør
13.04.2009

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Elektromagnetisk kompatibilitet
20.07.2007

2006/003

20.07.2007
01.03.2011
Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr

2010/069

01.07.2010
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
24.02.2008

2007/049

24.02.2008
01.11.2008
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
26.02.2007

2009/140

05.12.2009
09.03.2010
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
01.12.2006

2008/028

15.03.2008
16.01.2009
Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
20.07.2008

2009/124

05.12.2009
05.12.2009
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
01.01.1992
01.01.1994
01.01.1994
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
01.09.1996

1994/014

01.09.1996
01.12.1997
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
12.10.2005
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
01.03.1999

1999/029

27.03.1999
07.07.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
15.05.1997

1998/007

23.11.2008
09.03.1998
Energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
01.08.1997

1998/022

01.04.1998
04.05.1998
Energimerking av tørketromler
01.04.1996

1998/022

01.10.1996
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
01.04.1996

1998/022

01.04.1998
01.10.1996
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
01.01.2007

2007/132

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
30.06.2004

2004/019

30.06.2004
30.06.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
31.07.1993

1998/022

01.04.1998
26.03.1996

Sider