Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1016/2010

Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2018)

Sammendrag av innhold
Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler oppvaskmaskiner til husholdningsbruk og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Den reviderer gjeldende forordning 1016/2010 som stiller krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner. Forordning 1016/2010 ble gjennomført i Norge i 2013 med økodesignforskriften.

Utbredelsen av oppvaskmaskiner i EU øker og dette fører til at både vann- og energiforbruk til oppvaskmaskiner øker. Ved å skjerpe gjeldende økodesignkrav kan økningen i vann- og energiforbruk begrenses. EU har anslått at den aktuelle forordningen vil kunne bidra til å redusere elektrisitetsforbruket til oppvaskmaskiner i EU med 2,1 TWh per år i 2030. Økodesignforordningens virkeområde er husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig el-nettilknytning, husholdningsmaskiner med alminnelig el-nettilslutning som også kan drives med batterier samt innbygningsapparater. Forordningen stiller energieffektivitetskrav, funksjonskrav, ressurseffektivtetskrav og informasjonskrav. Ressurs- og informasjonskravene skal understøtte EUs sirkulærøkonomisatsing. Eksempel på slike krav er design av produktet med tanke på reparasjon og gjenbruk samt fremtidig enkel demontering, resirkulering og gjennvinning, merking av kjølemediet i en eventuell varmepumpe og informasjon til profesjonelle reparatører. I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 6 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at oppvaskmaskinens vann- og energiforbruk ikke skal økes og at andre ytelsesparametere ikke skal forverres som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren

Kravene i forordningen får virkning 1. mars 2021.

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
NVE gjorde oppstarten av revisjonsstudien kjent på NVEs hjemmesider den 9. mars 2015. Vi oppfordret norske interessenter om å engasjere seg i studien. Den 7. desember 2017 la NVE ut en høring av arbeidsdokumentene på NVEs hjemmesider. Ingen høringsinnspill kom inn. Utkast til revidert forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider 8.12.2018. NVE mottok ingen høringsinnspill.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til revidert forordning ble behandlet i forskriftskomiteen 8.1.2019. Økodesignforordningene følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og kommisjonens forslag til revidert forordning er sendt til behandling i Råd og Parlament med frist 13.05.2019. Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.3.2019).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2019
Anvendelsesdato i EU
25.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet