Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/114/EU av 1. mars 2013 om retningslinjer for medlemsstatenes beregning av andelen av fornybar energi fra varmepumper som anvender forskellige varmepumpeteknologier i henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Decision 2013/114/EU of 1 March 2013 establishing the guidelines for Member States on calculating renewable energy from heat pumps from different heat pump technologies pursuant to Article 5 of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 1. mars 2013 gir retningslinjer for hvordan den fornybare energiproduksjonen fra ulike vamepumpeteknologier skal beregnes under fornybardirektivet (2009/28/EC).

Vedtaket får kun virkning dersom det skal inkluderes fornybar energiproduksjon fra ulike varmpepumpeteknologier i fornybarbrøken, med tanke på om Norge har nådd fornybarmålet på 67,5% innen 2020, jf. fornybardirektivet artikkel 3 nr. 1.

Vedtaket / retningslinjene angir blant annet:

• hva som kan anses som fornybar energi fra varmepumper (se pkt. 3.3)
• hvilke klimatiske forhold som får innvirkning på estimert installert kapasitet (pkt. 3.5)
• ulike måter å beregne fornybar energi fra ulike typer varmepumper (pkt. 3.10)

Retningslinjene har ikke blitt sendt på høring. De krever ikke gjennomføring i norsk regelverk

Vurdering
Vedtaket / retningslinjene retter seg kun mot Medlemslandene. Vedtaket / retningslinjene gir Medlemslandene en forpliktelse til å regne ut denne fornybarandelen slik skissert i retningslinjene / vedtaket. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre lov – eller forskriftsendringer som følge av at retningslinjene tas inn i EØS-avtalen.

Parameteren som angir i hvilken utstrekning fornybarandel fra varmepumper kan inkluderes i fornybarbrøken er ikke representativ for norsk elektrisitetsproduksjon.

Status
Foreløpig fortsatt under EØS-prosess. Forventes tatt inn i løpet av 2015.

EØS-notatet kan bli endret etter behandling i Spesialutvalget for energi i desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2013
Anvendelsesdato i EU
26.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0114
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro