Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 228/2011 av 7. mars 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 når det gjelder metoden til prøvning av våtgrep av C1-dekk

Commission Regulation (EU) No 228/2011 of 7 March 2011 amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip testing method for C1 tyres

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.8.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 innfører en merkeordning for bildekk, blant annet i tilknytning til energieffektivitet. Merkeordningen trer i kraft 1. november 2012. Merkingen inneholder opplysninger om rullemotstand, våtgrep og støy. Hensikten med forordningen og merkeordningen er å gjøre veitransporten sikrere og øke dens økonomiske og miljømessige effektivitet ved å fremme energieffektive og sikre bildekk med lavere støynivå.

Målemetoden for å teste våtgrepet til C1-dekk (personbildekk) har nå blitt revidert. Den reviderte målemetoden bedrer testresultatenes nøyaktighet. I merkeordningen blir et bildekk klassifisert på en skala fra A-G på grunnlag av en våtgrepsindeks. Nøyaktighet er avgjørende for hvilken våtgrepsklasse et bildekk blir klassifisert i. Høy grad av nøyaktighet muliggjør pålitelig sammenligning av dekk fra ulike produsenter. Dessuten unngår man at et dekk kan bli klassifisert i mer enn én våtgrepsklasse. Dette er også en fordel for myndighetene som får ansvar med å føre tilsyn med merkeordningen.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 228/2011 endrer dermed testmetoden for våtgrep i forordning (EF) nr. 1222/2009.

Merknader
Forordningen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge fordi vi ikke har dekkprodusenter som vil bli berørt. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det lovtekniske arbeidet med innføring av forordningen i norsk rett.

Gjennomføringen vil antagelig kunne skje med hjemmel i merkeloven. Dette må avklares med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Merkeloven gir blant annet forskriftshjemmel for myndighetene til å kreve at varer merkes med opplysninger om energi- og ressursbruk, slik at forholdene best mulig legges til rette for forbrukernes bedømmelse og valg av varer. Loven inneholder tilsynsbestemmelser, og Statens Vegvesen gis også rett til å påby retting og å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Vurdering
Merkeordningen omfatter både dekk til nye biler og dekk solgt på ettermarkedet. Regummierte dekk og piggdekk er ikke inkludert i ordningen. Forordningen ansees i tråd med Norges interesser fordi endringen i forhold til forordning 1222/2009 medfører at våtgrepstesten for personbildekk blir mer nøyaktig.

Konklusjon
Rettsakten anses som relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av rettsakten.

Status
Forordningen ble vedtatt 7. mars 2011 og trådte i kraft i EU 29. mars 2011.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 7. desember 2012, beslutning nr. 221/2012. Forordningen ble implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m., med ikrafttredelse 8. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2011
Anvendelsesdato i EU
29.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 677-692
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2013
Anvendes fra i Norge
08.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro