Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning (EU) .../... om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannstanker, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013

(In preparation) Commission Implementing Regulation (EU) .../... implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and storage tanks, repealing Commission Regulation (EU) No 814/2013

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 3.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2021)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Utkast til revidert økodesignforordning for varmtvannsberedere og varmtvannstanker ble diskutert i Samrådsforum den 28.9.2021. Forordningen som revideres er nr. 814/2013.     

Virkeområdet omfatter varmtvannstanker og dedikerte varmtvannsberedere som kan fyres med elektrisitet, fossilt brensel (gass, olje), omgivelsesvarme (varmepumper) og hydrogen.     

Eksempel på foreslåtte endringer i utkast til revidert forordning:

 • En ny artikkel 6 om omgåelse av regelverket (Circumvention) introduseres:

 •  Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing. Videre skal ikke produktets energiforbruk, eller deklarerte verdier for andre parametere, forverres etter en programvareoppdatering uten at det først er innhentet en tillatelse fra sluttbruker.

 • Primærenergifaktoren (PEF) reduseres fra 2,5 til 2,1. I praksis representerer dette en omregning av virkningsgrad fra 40% til 47,6% for et gjennomsnittlig kraftverk i EU. 

 • Energieffektivitetskravene oppdateres eller skjerpes i henhold til den nye PEF.

 • Det innføres teknologispesifikke energikrav, dvs krav til syv teknologikategorier:

  • Elektriske og brenselfyrte gjennomstrømningsberedere

  • Direktevirkende elektriske og brenselfyrte lagringsberedere (konvensjonelle varmtvannsberedere)

  • Elektriske varmepumpe-beredere

  • Termisk drevne varmepumpe-beredere

  • Kraftvarme varmtvannsberedere (Kogenerering) 

 • I produktinformasjonen skal det bla informeres om at varmtvannsberederen

  • er "H2-ready" dersom den kan fyres effektivt og sikkert med 100% hydrogen i tillegg til fossil gass.

  • er utstyrt med varmegjenvinning dersom slikt utstyr følger med. 

  • er utstyrt med smarte funksjonaliteter dersom slike er tilstede

 • Det introduseres sirkulærøkonomikrav:

  • Krav om tilgjengelighet av nødvendige reservedeler

  • Maksimum leveringstid for reservedeler

  • Tilgang på informasjon om reparasjon og vedlikehold av produktet

  • Krav om demontering av produktet med tanke på materialgjenvinning og resirkulering uten å forårsake forurensning

 • Merknader

  Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95. 

  Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

  Gjeldende forordning, nr. 814/2013, er enda ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

  Rettslige konsekvenser

  Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når den reviderte forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

  Økonomiske og administrative konsekvenser

  Sakkyndige instansers merknader

  NVE har hatt dialog med norske produsenter (Høiax,OSO) underveis i revisjonsstudien i perioden 2017-2019 og den påfølgende studien knyttet til konsekvensutredning. Forslaget til revidert forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider den 3.8.2021. Det kom ikke inn noen høringsinnspill innen høringsfristen. Den 9. september avholdt NVE også et høringsmøte der norske produsenter var invitert. OSO og Høiax var tilstede på møtet der forslagene til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for varmtvannsberedere samt anlegg til romoppvarming ble presentert og diskutert. I etterkant av møtet oversendte OSO, Høiax og CTC et felles høringsinnspill som omhandlet testprosesdyren for varmtvannstanker av typen "tank-i-tank". OSO og Høiax fikk også anledning til å kommentere på utkast til norsk posisjon som ble innsendt til Kommisjonen den 10.11.2021.  

  Vurdering

  Det er knyttet særnorske interesser til de utfasede store direktevirkende elektriske varmtvannsberedere i størrelsene 2XL, 3XL og 4XL. Slike varmtvannsberedere er utbredt i norske boliger, sportshaller, sykehus, sykehjem og boligblokker. Varmtvannsberedere er blant NVEs prioriterte produktgrupper som gis særskilt oppfølging. NVEs mål med deltagelse i revisjonsarbeidet er å reversere forbudet mot store direktevirkende elektriske varmtvannsberedere samt argumentere mot at et forbud eventuelt også utvides til å gjelde mindre beredere.

  Mens forbudet mot 3XL og 4XL ser ut til å bli videreført i utkast til revidert forordning, representerer forslaget om 45% virkningsgrad for den minste kategorien (2XL, ca 300 liter) en mulighet for gjeninnføring av denne størrelsen. NVE mener at det er positivt at det innføres teknologispesifikke krav til varmtvannsberedere, dvs skreddersydde krav til ulike teknologier, deriblant direktevirkende elektriske beredere. Dette har NVE argumentert for helt siden 2011, da den gjeldende forordningen var under utvikling. Det er også positivt at den minste av de tre nevnte størrelseskategoriene har fått et oppnåelig energieffektivitetskrav slik at varmtvannsberedere i denne kategorien kan gjeninnføres på markedet. Flere medlemsland og NGO-ere har uttalt seg negative til en gjeninnføring av kategorien 2XL og ønsker heller ikke de større kategoriene, 3XL og 4 XL, tilbake på markedet. Norge har få støttespillere. Den generelle holdningen blant flere medlemsland er at oppvarmingsprodukter som fyres med direktevirkende elektrisitet bør fases ut fra markedet. Årsaken er at disse produktene er mindre energieffektive sammenlignet med elektriske varmepumper. I EU er varmepumper, i dette tilfellet koblet til varmtvannstanker, den foretrukne teknologien på varme- og kjølesektoren.  

  Status

  Rettsakten er ikke vedtatt i EU. I perioden oktober 2021-september 2022 utføres en konsekvensanalyse av utkastet til revidert forordning. Det er tentativt planlagt avstemming over et forslag til revidert forordning i Forskriftskomiteen i løpet av andre eller tredje kvartal i 2023.

  Nøkkelinformasjon

  EU  eu-flagg
  Dokument (forberedende)
  Dato
  03.03.2022

  Norge  norge-flagg
  Ansvarlig departement
  Olje- og energidepartementet
  Informasjon fra departementet