Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2402 av 12. oktober 2015 om revisjonen av harmoniserte referanseverdier for effektiviteten ved separat produksjon av elektrisitet og varme, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU, og om oppheving av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/877/EU

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2402 of 12 October 2015 reviewing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision 2011/877/EU

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2004/8/EF fastsatte Kommissionen i sin gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme i form af en matrix af værdier, der er differentieret på grundlag af relevante faktorer, herunder bygningsår og brændselstype. Disse værdier finder anvendelse indtil den 31. december 2015.

(2) Kommissionen har revideret de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme under hensyntagen til medlemsstaternes og de interesserede parters driftsdata under realistiske forhold. Som følge af udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi i den betragtede periode 2011 til 2015 bør den sondring mht. kraftvarmeenhedens bygningsår, der er foretaget i Kommissionens afgørelse 2011/877/EU, opretholdes i relation til de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el.

(3) Ved revisionen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten blev det på grundlag af nyere erfaringer og analyser bekræftet, at korrektionsfaktorerne for klimaforholdene, som er fastsat i afgørelse 2011/877/EU, udelukkende bør anvendes på gasfyrede anlæg.

(4) Revisionen bekræftede på grundlag af nyere erfaringer og analyser, at der fortsat bør anvendes korrektionsfaktorer for sparet nettab, jf. afgørelse 2011/877/EU. For bedre at afspejle de sparede tab er der behov for at ajourføre de anvendte spændingsgrænser og korrektionsfaktorernes værdier.

(5) Med revisionen er det godtgjort, at de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme i nogle tilfælde bør ændres. For at undgå, at eksisterende ordninger ændres med tilbagevirkende kraft, gælder det nye sæt referenceværdier først fra 2016, mens det nugældende sæt referenceværdier opretholdes for anlæg, der er opført før denne frist. Der er heller ikke behov for korrektionsfaktorer for klimaforholdene, fordi varmeproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg ikke i afgørende grad afhænger af temperaturen. Det er heller ikke nødvendigt at korrigere for nettab, eftersom varme altid anvendes tæt på produktionsstedet.

(6) Med revisionen er det godtgjort, at der er behov for at differentiere referenceværdierne for energieffektiviteten af kedler, som producerer damp eller varmt vand.

(7) Driftsdata under realistiske forhold viser en statistisk signifikant forbedring i de mest avancerede anlægs faktiske ydeevne for nærmere bestemte brændslers vedkommende i den betragtede periode.

(8) Investeringer i kraftvarmeproduktion kræver stabile vilkår og fortsat investortillid, og det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte harmoniserede referenceværdier for el og varme.

(9) Referenceværdierne for den separate produktion af el og varme, der er fastsat i afgørelse 2011/877/EU, anvendes indtil den 31. december 2015, og der er behov for nye referenceværdier til anvendelse fra den 1. januar 2016. For at sikre, at det nye sæt referenceværdier kan finde anvendelse fra denne dato, skal nærværende forordning træde i kraft den første dag efter offentliggørelsen.

(10) Ved artikel 14, 22 og 23 i direktiv 2012/27/EU tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om ajourføring af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4. december 2012. For at tage højde for en situation, hvor delegationen af beføjelser ikke forlænges ud over den 4. december 2017, vil de referenceværdier, der er fastsat ved denne forordning, fortsat finde anvendelse. Hvis nye delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i mellemtiden, er det Kommissionens hensigt at revidere de referenceværdier, der er fastsat ved denne forordning, senest fire år efter dens ikrafttræden.

(11) Hensigten med direktiv 2012/27/EU er at fremme kraftvarmeproduktion for at opnå energibesparelser, og derfor bør der tilskyndes til at ombygge ældre kraftvarmeenheder med henblik på at forbedre deres energieffektivitet. Af disse grunde og i overensstemmelse med kravet om, at de harmoniserede referenceværdier skal udarbejdes på grundlag af principperne i bilag II, litra f), i direktiv 2012/27/EU, bør referenceværdierne for effektiviteten af el i kraftvarmeenheder forhøjes fra det ellevte år efter den pågældende enheds bygningsår.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.10.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet