Krav til miljøvennlig utforming av heiser

Tittel

(Under vurdering) Krav til miljøvennlig utforming av heiser

(Under consideration) Ecodesign requirements for lifts

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.2.2018)

Sammendrag av innhold
Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesignkrav for heiser. Studien pågår i perioden september 2017-sommeren 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Det første interessentmøtet blir arrangert 21. februar 2018 i Brussel. Studien er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av heiser gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet. Resultatene av studien vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå videre med å utforme krav.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Studien er bygget opp med følgende delrapporter:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EU-traktaten.
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Vurdering
Heiser er ikke blant NVEs prioriterte produkter. NVE vil følge med i regelverksprosessen på et administrativt plan.

Status
Den kravforberedende studien pågår i perioden september 2017-sommer 2019. Første interessentmøte er 21. februar 2018.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet