Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2014 av 11. juli 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk

Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 of 11 July 2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt krav til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger (residential ventilations units - RVU), med en maksimal luftmengde på 1000 m3/h, minst en vifte, en motor og et ytre kabinett.

Kravene er utarbeidet på bakgrunn av en studie som har undersøkt energisparepotensialet ved energimerking av produktene.

Lovgivning ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene og er forsynt med en korrekt energimerking.

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Effektiviseringspotensialet som følge av økodesign- og energimerkeforordningene for ventilasjonsaggregater er forventet å være på 360 TWh i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 45% i forhold til «business as usual».

Produktene som omfattes: (Se NVE.no for en mer detaljert beskrivelse)

• Bolig ventilasjonsaggregater med en maksimal luftmengde opp til og med 250 m3/h eller med en maksimal luftmengde mellom 250 og 1000 m3/h og som produsenten har oppgitt at utelukkende er til ventilasjonsformål i boliger
• Enveisventilasjonsaggregater
• Toveisventilasjonsaggregater dvs. innblåsing og utsuging
• Kanalmonterte aggregater
• Ikke-kanalmonterte aggregater

Krav om merking

• Krav om energimerking på en skala fra A+ til G på grunnlag av produktets energieffektivitetsnivå. A+ er det mest energieffektive produktet. Energieffektiviteten angis ut fra det årlige energiforbruk (SEC), beregnet for gjennomsnittlig klima.
• Krav til informasjon på energimerket
• Krav til produktinformasjon, datablad og teknisk dokumentasjon, noen opplysninger skal angis for gjennomsnittlig klima andre for klimasonene kald, gjennomsnitt og varm.
• Krav om energimerking på internettet. Leverandører skal stille elektronisk energimerke og datablad til rådighet og internetforhandlere skal vise energimerket og databladet, når ventilasjonsaggregater tilbys for salg mv. på internettet

Kravene har virkning fra 1. januar 2016

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr. 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013.

Rettslige konsekvenser for Norge:
Gjennomføring av delegert forordning nr. 1254/2014 vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under energimerkedirektivet, vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Økonomiske konsekvenser for private:
Det antas at ordningen har en økonomisk konsekvens for leverandørene
De økte kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av etiketter og datablader antas å være beskjedne og vil belastes private aktører i omsetningskjeden. Energimerkeforskriften for produkter åpner for at NVE kan kreve at bedriftene vederlagsfritt skal avstå prøver på eller fra energirelaterte produkter, samt å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke å være i samsvar med forskriften. Undersøkelseskostnadene vil variere fra produkt til produkt, men i noen tilfeller kan de være vesentlige (over kr 100 000).

Sakkyndige instansers merknader
Høring av «working documents» ble publisert som nyhet på NVE sine hjemmesider 27.4.2012 og det ble holdt et informasjonsmøte for bransjen 31.10.2012. Forordning 1254/2014 er lagt ut som nyhet på NVE.no 25.2.2015.

Vurdering
EØS-notatet blir oppdatert etter behandling i Spesialutvalget for energi 9. mars.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Forordningen ble vedtatt 7. juli 2014 i EU. Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Det forventes at forordningen tas inn i norsk rett i løpet av 2015.

Det er en del nye begreper og målepunkter som leder til manglende relevante standarder på området. Kommisjonen har initiert et oppdrag med utarbeidelse av en overgangsstandard på området. Arbeidet igangsettes 1. februar 2015 og forventes ferdig ultimo 2015.

Revisjon av forordningen forventes i januar 2020. Ved revisjonen skal mulighetene for å omfatte andre ventilasjonsaggregater vurderes, herunder særlig ventilasjonsaggregater til annet enn boliger med en samlet elektrisk inngangseffekt under 30 W, samt beregning av det spesifikke energiforbruk og spesifikke energiforbruksklasser for behovstyrte enveis- og toveisventilasjonsaggregater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2014
Anvendelsesdato i EU
15.12.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro