Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper

(Under consideration) Commission Regulation implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for wastewater pumps

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie av pumper til avløpsvann. Studien er i ferd med å undersøke potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes av studien:
Pumper til avløpsvann til bruk i private og offentlige renseanlegg og til rensing av annen væske med fast innhold. I studien inngår både selve pumpen og hele produktenheten inklusive eventuell motor, frekvensomformer og styring. Det kan f.eks. være:

1.Dykkpumper (plassert under vann)

2.Brønnpumper o.l. (plassert på land)

3. Lensepumper, f.eks. til avvanning av jorder

4. Lensepumper til bruk i husholdninger, f.eks. ved oversvømmelse i kjeller

5. Spesielle skruepumper kalt "progressing cavity pumps"

6. Peristaltiske pumper (spesiell teknologi med væske i en fleksibel slange)

7. Pumper som kan skjære fast innhold i biter under pumping

8. Pumper til slam, gylle osv.

9. Pumper til papirmasse

10. Arkimedes-skruepumper (transporterer væske ved hjelp av en skrue)

Produkter som ikke omfattes av studien:
Sirkulasjonspumper omfattet av forordning EU/641/2009 + rettelse 622/2012 av 11. juli 2012
Vannpumper omfattet av forordning EU/547/2012
Rentvannspumper omfattet av studien ENER Lot 29 (se eget EØS-notat)

Forslag til økodesignkrav
Studien er ennå ikke kommet med forslag til økodesignkrav. Det er sannsynlig at studien vil foreslå krav til produktenes energieffektivitet og krav om produktinformasjon. Eventuelle krav forventes tidligst å ha virkning fra 2016.

Merknader
Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader
Ingen bemerkninger

Vurdering
Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Andre opplysninger
Dette notatet er skrevet på bakgrunn av dokumenter offentliggjort forut for første stakeholdermøte.

Status
Studien ble igangsatt i desember 2011. Det første stakeholdermøtet ble avholdt 2. juli 2012.

Det videre arbeidet er utsatt til 2016

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet