Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om godkjenning av Australias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2356 of 15 December 2017 on recognition of the report of Australia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.9.2018)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3. Norge har også et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

For mer informasjon om bærekraftskriteriene se faktanotat om biodrivstoff: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2007/mai/fakta....

Bærekraftskriteriene stiller krav til reduksjon i klimagassutslipp for biodrivstoffet som tas i bruk, sammenlignet med en fossil referanseverdi. I vedlegg V del D til fornybardirektivet er det oppgitt standardverdier for ulike produksjonsprosesser og råstoff med hensyn på dyrking, prosessering transport og distribusjon. Dersom produksjonen av biodrivstoffet ikke medfører direkte arealbruksendringer, kan standardverdiene fra direktivet legges til grunn for beregning av oppfyllelse av kravet til klimagassreduksjon. Produsenter kan også velge å benytte reelle verdier for utslipp.

Standardverdiene som er oppgitt i fornybardirektivet gir biodiesel fra raps totalt sett en klimagassreduksjon på 45 % sammenlignet med den fossile referanseverdien, jf. vedlegg V del A til fornybardirektivet. Fra og med 1. januar 2018 ble kravet til klimagassreduksjon i bærekraftskriteriene skjerpet fra 35 til 50 %, sammenlignet med den fossile referanseverdien. Som en følge av dette må det heretter oppgis reelle verdier for utslippsreduksjoner for at biodiesel fra raps skal kunne oppfylle bærekraftskriteriene.

Australias rapport dokumenterer at den australske produksjonen av canolaolje fra raps gir en klimagassbesparelse som tilsvarer mer enn 50 % og at disse produktene dermed oppfyller bærekraftskriteriene. I denne rettsakten godkjenner Kommisjonen Australias rapport. Kommisjonen anser det som i tråd med fornybardirektivet at Australia rapporterer på verdier som er spesifikke for de ulike delstatene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av denne rettsakten viderefører dagens praksis. Biodrivstoff fra Australia har lenge vært importert til EU. Rapporten dokumenterer at produktene fremdeles oppfyller bærekraftskriteriene også etter innskjerpingen. Gjennomføring av rettsakten blir derfor ansett som å ikke ha konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljø (9. mars til 16. mars 2018) . Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og publisert, og gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
05.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2356
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro