Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1428 av 25. august 2015 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper og endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009 med hensyn til krav til miljøvennig utforming av lysrør uten innebygget forkobling, av høytrykksdamplamper og av tilhørende forkoblinger og armaturer, og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/ EF og kommisjonsforordning (EU) nr 1194/2012 om miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, lysdioder (LED) og tilhørende utstyr

Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015 amending Commission Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps and Commission Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtatt endring av eksisterende lovgivning om lyskilder til boliger. Endringen er utformet som tilleggsforordning (amendment) 1428/2014 til den eksisterende forordning (EF) nr. 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger og den eksisterende forordning (EU) nr. 1194/2012 om retningsbestemte lyskilder til boliger samt (EF) 245/2009 om lysrør og høytrykkslamper.

Lovgivningen har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, for eksempel ved å fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Lovgivningen ligger innenfor rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF) og gjennomføres med såkalte forordninger som har direkte rettsvirkning overfor EUs medlemsstater. Forordningene pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å selge produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler for å nå EUs overordnede klimamål.

Produktene som omfattes av eksisterende lovgivning og endringene:
244/2009: Den vesentligste endring er at definisjonen av spesiallyskilder presiseres og at fase 6 for klare lyskilder utsettes fra 1. september 2016 til 1. september 2018. Utsettelsen innebærer at den tidligere planlagte utfasingen av klare halogenglødepærer i energiklasse C utsettes med 2 år. Fra 1. september 2018 blir det ikke lenger tillatt å bringe i omsetning klare lyskilder med en lavere energiklasse enn B (unntatt for lyskilder med andre sokler enn G9 eller R7s).

245/2009: Endring i minimumskrav til lystilbakegangsfaktorer og overlevelsesfaktorer for høytrykksnatriumlamper og metallhalogenidlamper samt nye krav til erstatningslamper konstruert for drift på høytrykks kvikksølvdamp lampeballaster.

1194/2012: Definisjonen av spesiallyskilder presiseres samt at energieffektivitetskravene endres.

Endringen har virkning 20 dager efter offentliggjøring i EU tidende.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv I (direktiv 2005/32/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 med virkning i 2008. Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF), som avløser økodesigndirektiv I, ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av Kommisjonens forordning (EU) Nr. xx /20xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?
Generelt gjelder det at gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektiv II, vil medføre administrative konsekvenser for Norge på sikt. Konsekvensene består i økt tilsynsvirksomhet, saksbehandling og informasjonsarbeid.

Sakkyndige instansers merknader
b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Endringene vedrørende spesialpærer vil medføre at det blir vanskeligere å markedsføre utfasede lampetyper, som f.eks. glødepærer, under påskudd av at det er spesialpærer.

Belysningsindustrien i Europa (LightingEurope) har advart om tap av arbeidsplasser i europeiske virksomheter som fremstiller halogenglødelamper til nettspenning, hvis trinn 6 i 244/2009 gjennomføres som opprinnelig planlagt, slik at de nåværende halogenlampene ikke kan markedsføres efter 1. september 2016.

Årsaken til at industrien har særlig fokus på halogenglødelamper til nettspenning, er at trinn 6 kun strammer inn energikravene til klare lyskilder. Herunder oppfyller de klare LED-lyskildene og en stor del av lavvolts-halogenlampene allerede kravene. Det er dermed kun ”striden” omkring de klare halogenlampene til nettspenning som gjenstår.

EU-kommisjonen har analysert sysselsettingseffektene av å innføre forslagene, samt energibesparelser og økonomiske forhold. Konklusjonen var at det er mer energisparing i å utsette 6. fase til 2018 enn å opprettholde 6. fase i 2016. I tillegg vil de sysselsettingsmessige konsekvensene bli utjevnet.

Utsettelsen fremstår videre som et kompromiss med de syd- og østeuropeiske landene som ønsket å avblåse 6. fase og således beholde nettspennings-halogenglødelamper på markedet. Det er fra en del land, herunder nordiske, og fra NGO’ers side reist betydelig kritikk av Kommisjonens standpunkt om å utsette trinn 6. Kritikken vedrører bl.a. den forventede energispareeffekten og forventet utvikling av LED-teknologi, hvor analysen synes å bygge på tendensiøse forutsetninger av hensyn til industrien.

Andre opplysninger
Lenke til forordning 1428/2015 med endring til forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr.1194/2012:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441089127083&uri=CEL...

Lenke til forordning (EF) nr. 244/2009:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&...
Lenke til foroding (EF) nr. 245/2009:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435732529295&uri=CEL...
Lenke til forordning (EU) nr. 1194/2012:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435733006013&uri=CEL...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.08.2015
Anvendelsesdato i EU
27.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1428
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro