Energimerking av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningstørketromler og om oppheving av delegert forordning (EU) nr. 392/2012

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble driers and repealing Delegated Regulation (EU) 392/2012

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 21.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2019)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I februar 2019 avsluttet EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2012 om husholdningstørketromler med sikte på senere revisjon av begge forordningene. Utkastet til energimerkeforordning er er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2017/1369. Nå foreligger et første utkast til en revidert utgave av energimerkeforordning 392/2012 og dette EØS-notatet omhandler utkastet.

Sammendrag av innhold

Virkeområdet i gjeldende forordning er videreført i utkastet til revidert energimerkeforordning og omfatter nettdrevne og gassfyrte husholdningstørketromler samt innbygde husholdningsstørketromler, inkludert de som blir solgt til annen bruk enn husholdningsbruk. Kombinerte vaske-/tørkeapparater er unntatt fra forordningens virkeområde og ligger i stedet innenfor virkeområdet til den kommende reviderte energimerkeforordningen for vaskemaskiner.

Forordningen pålegger plikter til leverandører, forhandlere og tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer.

Leverandører skal blant annet sørge for at trykket og elektronisk versjon av energietikett (energiklasseskala A-G) og produktdatablad er tilgjengelig for forhandlerne. De skal også påse at informasjonen fra teknisk dokumentasjon og produktdatablad er lagt inn i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL). Videre skal leverandør sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, alltid viser energiklassen.

Forhandlerne skal blant annet sørge for å fremvise energietiketten både i fysiske butikker og i nettbutikker. Ved nettsalg, skal også produktdatabladet være tilgjengelig for kjøpere. Videre skal forhandler sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, viser energiklassen.

Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad.

Sirkulærøkonomiaspekter i fremtidige energimerkeforordninger

Artikkel 8 (Review) i den aktuelle forordningen varsler at man ved neste gjennomgang av forordningen (senest seks år) skal vurdere hvordan man kan innarbeide sirkulærøkonomiaspekter i energimerkeforordningen. Den samme ordlyden forventes å inngå i de fleste kommende forslag til reviderte og nye energimerkeforordninger i tiden fremover.

Forslag til virkningsdatoer: Forordningens ikrafttredelsesdato i EU, 1. februar 2022 og 1. juni 2022.

Merknader
Hovedrettsakten som er en rammerettsakt – energimerkeforordning (EU) 2017/1369 (som erstatter energimerkedirektiv 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning for energimerkeordningen for produkter er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Rettslige konsekvenser
EØS-komiteen har 29. mars 2019 besluttet at rammeforordningen for energimerking av produkter, forordning 2017/1369, innlemmes i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets samtykke. Rammeforordningen er p.t. ikke gjennomført i forbrukermerkeloven. NVE vurderer at dette ikke er til hinder for at de produktspesifikke energimerkeforordningene under rammeforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge.

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013. Når forordningen for kjøleapparater til direktesalgsformål er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
NVE antar at reglene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. For myndigheter, er antatagelsen basert på at tilsynet med den nye rettsakten kan gjøres innenfor eksisterende budsjetter. For foretak, er antagelsen basert på at det ikke kom inn noen høringsinnspill i forbindelse med NVEs høring av arbeidsdokumentet til møtet i samrådsforum. For forbrukere, er antagelsen basert på reglene har samme konsekvens for norske forbrukere som for andre forbrukere i EU.

Sakkyndige instansers merknader
For å gjøre norske interessenter oppmerksom på prosessen i EU, publiserte NVE en nyhet om oppstart av revisjonsstudien den 25. august 2017. Den 21. august 2019 publiserte NVE også en høring av arbeidsdokumentene utsendt til møtet i samrådsforum som fant sted 18. september 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill.
Vurdering

Tørketromler er ikke et prioritert produkt for NVE.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Det forventes at forslag til revidert energimerkeforordning vil behandles i forskriftskomiteen våren 2020.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet