Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1235/2011 av 29. november 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 hva angår våtgrepsklassifisering av dekk, måling av rullemotstand og verifikasjonsprosedyren

Commission Regulation (EU) No 1235/2011 of 29 November 2011 amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip grading of tyres, the measurement of rolling resistance and the verification procedure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.8.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 innfører en merkeordning for bildekk, blant annet i tilknytning til energieffektivitet. Merkeordningen trer i kraft 1. november 2012. Merkingen inneholder opplysninger om rullemotstand, våtgrep og støy. Hensikten med forordningen og merkeordningen er å gjøre veitransporten sikrere og øke dens økonomiske og miljømessige effektivitet ved å fremme energieffektive og sikre bildekk med lavere støynivå.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1235/2011 endrer forordning (EF) nr. 1222/2009 hovedsakelig på tre områder:

1) Det innføres en justeringsprosedyre (kalibreringsmetode) for testlaboratoriers måling av rullemotstand. Hensikten er å sikre like testresultater for samme type dekk uavhengig av hvilket laboratorium dekkenes rullemotstand blir testet ved. Dette skal sikre at testdataene er reproduserbare og at en sammenligning av dekk fra ulike produsenter blir rettferdig og riktig.

2) I merkeordningen blir bildekk klassifisert på en skala fra A-G på grunnlag av en våtgrepsindeks. ISO har nå utviklet en harmonisert målemetode for våtgrep av C2- og C3-dekk. Med bakgrunn i den nye ISO-standarden, innføres det en våtgrepsklassifisering også for C2- og C3-dekk (dekk til varebiler og tunge kjøretøy) i tillegg til C1-dekk (personbildekk) som allerede er gitt i forordning (EF) nr. 1222/2009. Dette er i tråd med sistenevnte forordning artikkel 11, bokstav a).

3) Etter forordning (EF) nr. 1222/2009 skal tilsynsmyndighetene vurdere om opplysningene gitt gjennom merkeordningen samsvarer med dekkenes egenskaper. Til dette formålet er det laget en verifikasjonsprosedyre. Prosedyren blir nå endret ved at det innføres tåleransegrenser for å vurdere når de opplyste verdier som ligger til grunn for merkingen er å anse for å være i samsvar med forordningen.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1235/2011 er vedtatt med hjemmel i forordning (EF) nr. 1222/2009 artikkel 11. Forordning (EU) nr. 1235/2011 er gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i TEF art 202 jf Rådsbeslutning 1999/468/EF artikkel 5a.

Norsk gjennomføring
Gjennomføringen vil antagelig kunne skje med hjemmel i merkeloven. Dette må avklares med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Merkeloven gir blant annet forskriftshjemmel for myndighetene til å kreve at varer merkes med opplysninger om energi- og ressursbruk, slik at forholdene best mulig legges til rette for forbrukernes bedømmelse og valg av varer. Loven inneholder tilsynsbestemmelser, og Statens Vegvesen gis også rett til å påby retting og å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Basisforordning (EF) nr. 1222/2009 ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning av 10. februar 2012. Den er implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m.

Konsekvenser
Det er ingen dekkprodusenter i Norge som blir berørt av forordningen. Forordningen vil medføre noe lovteknisk arbeid i forbindelse med innføring av forordningen i norsk rett. Videre må en tilsynsordning vurderes.

Vurdering
Merkeordningen omfatter både dekk til nye biler og dekk solgt til ettermarkedet. Med denne forordningen vil dekk til tyngre kjøretøy også bli omfattet av våtgrepsklassifiseringen i merkeordningen.

Konklusjon
Rettsakten anses relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av rettsakten.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 29. november 2011 og kommer til anvendelse i EU fra 30. mai 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 14. juni 2013, beslutning nr. 117/2013. Forordningen ble implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m., med ikrafttredelse 8. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2011
Anvendelsesdato i EU
30.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 246-252
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2013
Anvendes fra i Norge
08.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro