Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009

(Draft) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen som omhandler eksterne strømkilder er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF og reviderer gjeldende forordning nr. 278/2009 som stiller krav om miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder. Forordning 278/2009 ble gjennomført i Norge i 2011. Den reviderte forordningen stiller nye energieffektivitetskrav, informasjonskrav og krav til metode for utførelse av målinger og beregninger i forbindelse med verifikasjon av overholdelse av kravene. Det stilles ingen sirkulærøkonomikrav til strømkildene.

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om det europeiske fellesskap (TEF), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190 :Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble lagt ut på høring 23.05.2013, 20.04.2015 og 08.12.2018 på NVEs nettsider i tråd med fremdriften på regelverksutviklingen. NVE mottok ingen høringsinnspill.

NVE vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken ble behandlet i forskriftskomiteen 16.01.2019. Regelverksprosessen under øklodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og forslaget er sendt til behandling i Råd og Parlament med frist 13.05.2019. Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.3.2019).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet