Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett

Commission Decision (EU) 2015/715 of 30 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015, innebærer en mindre endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett (gasstransmisjonsforordningen).

Gasstransmisjonsforordningens anneks ble endret ved kommisjonsbeslutning (EU) 2012/490, som imidlertid medførte en inkonsistens når det gjelder tidspunkt for publiseringen av enkelte opplysninger/rapporter. Komitebeslutning (EU) 2015/715 retter opp dette forholdet.

Gasstransmisjonsforordningen er innlemmet i EØS-avtalen som en del av tredje energimarkedspakke. Norge har i dag ikke et transmisjonssystem for naturgass, og bestemmelsen har derfor ingen praktisk betydning for norske aktører (se nærmere omtale i EØS-notatet om gasstransmisjonsforordningen).

Merknader

Beslutningen har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
25.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro