Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner

Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.1.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til vaskmaskiner til husholdningsbruk er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Økodesigndirektivet (2009/125/EC). Forordningen ble godkjent i Regulatory Committee 28.05 2010 og ble publisert i EUOJ den 11.11 2010. Forordningen trer i kraft 01.12 2010 og har virkningsdato 01.12 2011. Forordningens virkeområde er elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner og elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner som også kan drives på batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger. EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene. De forberedende studiene har vist at det er et stort reduksjonspotensial når det gjelder bruk av energi og vann i vaskemaskinenes bruksfase. I følge studien fantes det om lag 167 mill husholdningsvaskemaskiner i EU i 2005 og disse representerte en energibruk på 35 TWh. I snitt tilsvarer dette et elforbruk på ca 209 kWh/år per vaskemaskin i 2005. Dersom man antar at ca 96 % av de ca 2,1 mill husholdningene som finnes i Norge har en vaskemaskin, vil det finnes ca 2,02 millioner oppvaskmaskiner i norske hjem. Hvis man legger til grunn 2005-elforbruket per vaskemaskin i den europeiske undersøkelsen, var det totale elforbruket til vaskemaskiner i Norge ca 0,42 TWh/år i 2005. I følge Elektronikkbransjen er det i gjennomsnitt solgt ca 220 000 vaskemaskiner per år i Norge de siste fem årene.

Generiske krav

Tabeller: se EØS-notatet (lenke over)

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

NVE har, med svarfrist 10. desember 2010, sendt forordningen til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet inn noen synspunkter.

Sakkyndige instansers merknader
Dansk Teknologisk institutt har gjennomført temperaturmålinger ved vask på standard bomullsvask 60 oC. Målingene viser at temperaturen for enkelte modeller vaskemaskiner ikke holder 60 oC, men kan variere mellom 40 og 60 oC. DTI har påpekt dette problemet underveis i prosessen med å utvikle forordningen og de har lykkes med å få inn en setning i forordningens bilag I der det stilles et krav om at det i instruksjonsboken skal informeres om at temperaturen kan variere fra den deklarerte temperaturen (både på 40 oC- og 60 oC-programmene). Temperaturen 60 oC er ofte ansett for å være nedre grense for uskadeliggjøring av bakterier eller virus. Det er uheldig at forbrukere benytter 60 oC-programmet i den tro at maskinen faktisk vasker ved 60 oC og derigjennom uskadeliggjør bakterier elelr virus.

Vurdering
NVE vurderer at forordningen ikke har næringsmessige eller andre tekniske konsekvenser for Norge.

Imidlertid pekes det på problemet med temperaturavvik fra deklarerte verdier, spesielt når man oppnår lavere temperatur enn ønsket (60 oC). Dette kan ha konsekvenser for sluttbrukere av husholdningsvaskemaskiner.

Andre opplysninger
Det foreligger en revidert energimerkeforordning for vaskemaskiner. Denne er utviklet parallelt med økodesignforordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU den 10. november gjennom den regulatoriske komite som er etablert for Ecodesign-direktivet og gjennomføringsforordninger for de enkelte produkt-typer. Her er Norge deltaker uten stemmerett. Norge vil imidlertid vurdere saken i en EØS-prosess frem mot vedtak i EØS-komiteen. EFTA-landene mottok standardark for forordningen om ecodesign krav til husholdningsvaskemaskiner den 24. november 2010 med svarfrist den 5. januar 2011. NVE som fagmyndighet har hatt saken ut på høring til relevante bransjeaktører.

Forordning EF nr. 1015/2010 er hjemlet i det overordnede rammedirektivet om Ecodesign-krav 2009/125 som er tatt inn i EØS-avtalen.

Det forventes vedtak i EØS-komiteen tidlig 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011
Opphører å gjelde
01.03.2021
Hjemmel eller endrer
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 286-295
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2013
Anvendes fra i Norge
11.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1015
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro