Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2014 av 7. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

Commission Regulation (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt økodesignkrav til ventilasjonsaggregater for boliger (RVU - residential ventilations units) og til “ikke-boligformål" (NRVU- non residential ventilations units).

Kravene er utarbeidet på bakgrunn av en studie som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming.

Lovgivning ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Effektiviseringspotensialet som følge av økodesign- og energimerkeforordningene for ventilasjonsaggregater er forventet å være på 360 TWh i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 45% i forhold til «business as usual».

Produktene som omfattes:

• Bolig ventilasjonsaggregater
• Ikke bolig ventilasjonsaggregat
• Enveisventilasjonsaggregater
• Kanalmonterte aggregater
• Ikke-kanalmonterte aggregater

Økodesignkrav
Typiske krav til ventilasjonsaggregater: (Se NVE.no for en mer detaljert beskrivelse)

• Krav til maks. årlig energiforbruk for den gjennomsnittlige klimasone
• Krav om at alle ventilasjonsaggregater, med unntak av aggregater til dobbelt anvendelse, skal være utstyrt med et flertrinnsdrev eller trinnløs regulering (VSD).
• Krav om at alle ventilasjonsaggregater med filter skal ha et visuelt advarselssignal, som tennes, når filteret skal skiftes.
• Krav til produktinformasjon og teknisk dokumentasjon
• Krav til maks. støynivå LWA på 45 dB
• Krav om at alle toveisventilasjonsaggregater skal ha en termisk bypass, det kan være sommerboks, stop rotor osv.

Kravene gjennomføres i to trinn. Trinn 1 har virkning fra 1. januar 2016 og trinn 2 fra 1. januar 2018.

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr. 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Rettslige konsekvenser for Norge:
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 1253/2014 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under økodesigndirektivet, vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Økonomiske konsekvenser for private:
For produsenter antas det at nye krav til produktutforming kan medføre økte kostnader knyttet til en eventuell omlegging av produksjonsmetoder. Det antas at eventuelle kostnader ikke vil bli vesentlige. Det antas at forordningen ikke vil føre til noen vesentlige kostnadsøkninger for forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Høring av «working documents» ble publisert som nyhet på NVE sine hjemmesider 27.4.2012 og det ble holdt et informasjonsmøte for bransjen den 31.10.2012. Informasjon om forordning 1253/2014 er lagt ut på NVE.no den 27.2.2015.

Vurdering
EØS-notatet blir oppdatert etter behandling i Spesialutvalget for energi 9. mars.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen ble vedtatt 7. juli 2014 i EU. Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Det forventes at forordningen tas inn i norsk rett i løpet av 2015.

Det er en del nye begreper og målepunkter som leder til manglende relevante standarder på området. Kommisjonen har initiert et oppdrag med utarbeidelse av en overgangsstandard på området. Arbeidet igangsettes 1. februar 2015 og forventes ferdig ultimo 2015.

Revisjon av forordningen forventes i januar 2020. Lekkasjekrav skal vurderes i januar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2014
Anvendelsesdato i EU
15.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro