Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 26. juni 2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene

Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity

Siste nytt

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 18.9.2012 (frist 16.11.2012)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2007)

Sammendrag av innhold
26. juni 2003 vedtok EUs råd og Europaparlament forordning (EC) nr. 1228/2003, vedrørende betingelsene for adgang til nettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet. Forordningen var en del av en pakke som også inneholdt direktiv 2003/54/EC, om felles regler for det indre marked for elektrisitet, og direktiv 55/2003/EC, om felles regler for det indre gassmarkedet. Forordningen er hjemlet i det indre marked (art. 95) og er dermed EØS-relevant. Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen som en del av energimarkedspakken den 2.12.2005. Formålet med forordningen er å stimulere krafthandelen mellom land og dermed økt konkurranse innenfor det indre kraftmarkedet. Dette skal skje blant annet gjennom en mer effektiv utnyttelse av overføringskapasiteten mellom landene.

Hovedbestemmelsene i forordningen er som følger;
• Det skal etableres av en kompensasjonsordning for kostnader knyttet til grensekryssende handel. (artikkel 3)
• Det skal etableres en ramme for videre harmonisering av prinsippene for fastsettelse av tariffer. (artikkel 4)
• Forordningen utgjør en ramme for videre harmonisering av prinsippene for utnyttelsen av overføringskapasiteten mellom land. Det er i et anneks til forordningen utarbeidet egne retningslinjer.(artikkel 6)
• Forordningen spesifiserer at det skal opprettes en regulatorisk komité som skal assistere kommisjonen i det videre arbeidet med de ovennevnte spørsmål. Dette kalles for en komitologiprosedyre. (artikkel 13)
• Forordningen skal implementeres innen 1. juli 2004, parallelt med de

øvrige direktiver i energimarkedspakken. (artikkel 15)

Merknader
Ettersom dette er en forordning må hele teksten uavkortet tas inn i norsk lov- eller forskriftsverk. En inkorporering av forordningen om grensehandel med elektrisitet vil kunne medføre enkelte administrative konsekvenser, så som rapporteringskrav og lignende overfor ESA. Det må antas at også enkelte økonomiske og budsjettmessige konsekvenser vil kunne følge av en implementering av direktivet.

Sakkyndige instansers merknader
Olje- og energidepartementet har mottatt høringssvar fra LVK, NVE, Statoil, EBL, PIL, OD, Kjemisk forbund, KS, UD, LO, Statnett og Forum for Strategisk Nettutvikling. Betydningen av å følge opp arbeidet i komiteen som skal assistere kommisjonen i utarbeidelsen av mer detaljerte retningslinjer har blitt understreket. Det er ikke fremkommet noen innvendinger mot at forordningen inkorporeres i norsk rett. Det må også nevnes at Statnett, som systemansvarlig (TSO) i Norge, har deltatt i prosessen med det praktiske opplegg knyttet til de løsninger som er foreslått gjennom ETSO, den europeiske paraplyorganisasjonen for TSO'er. Videre deltar NVE i dette arbeidet gjennom sin deltakelse i det europeiske regulatorsamarbeidet CEER og i Kommisjonens nye rådgivende komité ERGEG.

Vurdering
Etter en samlet vurdering ser OED positivt på at forordningen 1228/2003 ble innlemmet i EØS-avtalen og i norsk rett ved EØS-komitevedtak den 2. desember 2005, som del av hele energimarkedspakkeni EØS-avalen.

Forordningen ble vedtatt med følgende tekniske tilpasninger: Det ble presisert at de oppgaver som knytter seg til art. 12 (2), dvs. tvisteløsning, skal håndteres av de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene. Videre ble det presisert at berørste EFTA-stater vil kunne sende observatører til møtene i komiteen som opprettes i henhold til artikkel 13. EFTA-statenes representanter skal delta for fullt i komiteens arbeid, men skal ikke ha stemmerett. I en feller erklæring vedlagt protokollen fra EØS-komitevedtaket er det også presisert at endringer i retningslinjener under forordningen vil skje gjennom EØS-komitevedtak.
Andre opplysninger

En oppdatering av retningslinjer under forordningen vil skje i en egen komiteprosedyre. Det har allerede vært et møte den 25. januar 2006 om retningslinjer for flaskehals-håndtering, hvor Norge var invitert. Det blir utarbeidet eget EØS-notat om dette.

Status
Forordningen 1228/2003 ble inkorporert i EØS gjennom vedtak i EØS-komiteen den 2. desember 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2003
Anvendelsesdato i EU
01.07.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 173-182
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO, IS, LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.04.2006
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.01.2009
Anvendes fra i Norge
16.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R1228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro