Krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand, nettverkshviletilstand og avslått tilstand som opphever Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand

(In preparation) Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby, networked standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment repealing Commission Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2018)

Sammendrag av innhold
Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Kommisjonen har lagt fram et utkast til arbeidsdokument om gjennomgangen av økodesignkravene til hviletilstand, hviletilstand med nettverkstilkobling og avslått tilstand. Utkastet bygger på en evaluering av den eksisterende forordning (EF) nr. 1275/2008 om energibruk ved hviletilstand og avslått tilstand samt nettverkshviletilstand og den teknologiske utviklingen på området. Utkastet legger opp til å skjerpe energikravene.

Berørte forordninger er:

• 1275/2008 om økodesignkrav til elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. I tillegg stilles det krav til strømstyring som automatisk trer inn når produktet etter en viss tid ikke er i aktiv bruk.

• 278/2009 om økodesignkrav til eksterne strømforsynere

• 642/2009 om økodesignkrav til fjernsyn

• 617/2013 om økodesignkrav til datamaskiner og datatjenere

• 801/2013 om endring av forordning 1275/2008 og 642/2009

• 2016/2282 om toleranser til verifiseringsformål

Følgende produktgrupper omfattes:
1. Husholdningsapparater
2. IKT-utstyr primært beregnet til bruk i hjemmet
3. Forbrukerelektronikk og musikkinstrumenter samt annet utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilde, herunder signaler og annen overføringsteknologi.
4. Leketøy og fritids- og sportsutstyr

Utkastet til arbeidsdokument innebærer at forordning 1275/2008 og 801/2013 blir opphevet. (Forordning 801/2013 blir opphevet bare hvis og når forordning 642/2009 blir opphevet når forordningen om skjermer revideres. Forordning 801/2013 endrer både forordning 1275 om hviletilstand og forordning 642 om skjermer).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 20xx/xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at gjennomføring av den reviderte forordningen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter siden den erstatter en gjeldende forordning.

Sakkyndige instansers merknader
Den 6. desember 2017 publiserte NVE en høring av utkast til revidert forordning. Ingen høringsinnspill kom inn.

Status
Utkastet til arbeidsdokument ble behandlet i samrådsforum 20. desember 2017. Revisjonen er ikke blant NVEs prioriterte saker og NVE deltar derfor ikke aktivt i prosessen.

Det antas at det vil avholdes møte i Forskriftskomiteen før eller etter sommeren 2018.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet