Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Notat om veien fremover lagt fram av Rådssekretariatet 11.6.2018
I et EØS-notat om Kommisjonens forslag fra 2008 til nytt anti-diskrimineringsdirektiv, peker Justis- og politidepartementet på at forslaget reiser spørsmål om EØS-relevans. Kommisjonen har merket direktivet som EØS-relevant. EU har tidligere vedtatt tre andre direktiver om diskriminering. Av disse er bare ett tatt inn i EØS-avtalen, nemlig direktivet om likebehandling av menn og kvinner ved adgang til og levering av varer og tjenester. I mellomtiden har EUs hjemmelsgrunnlag på området blitt endret med Lisboa-traktaten.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 26.2.2018
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.1.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017

Sider