Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1834 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 92/29/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1834 of 24 October 2019 amending Annexes II and IV to Council Directive 92/29/EEC as regards purely technical adaptations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2020)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 92/29/EØF av 31. mars 1992 fastsetter minimumskrav til helse- og sikkerhetsbestemmelser om bord på skip. Direktivets vedlegg opplister legemidler og medisinsk utstyr som skal finnes ombord for å sikre at finnes skipsmedisin som er nødvendig for å ivareta arbeidstakeres og passasjerers helse og sikkerhet. Direktivet angir også hvordan ansvar, informasjon, opplæring og inspeksjoner skal utføres. Vedlegg II og IV til direktivet som omhandler både legemidler og medisinsk utstyr er i direktiv 2019/1834, som detet EØS-notatet gjelder, oppdaterte. Direktiv 2019/1834 innebærer at vedlegg II og IV til erstattes med nye vedlegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedlegg til forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet medfører ingen økonomiske og admiistrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten sorterer under EØS-spesialutvalget for personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er overlevert EUs utenrikstjeneste.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2022
Anvendes fra i Norge
21.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1834
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro