Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser om koboltsalter

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments- og rådsdirektiv .../... om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

(In preparation) Directive .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2023)

Sammendrag av innhold
I 2017 ba EU-kommisjonen Echa om å vurdere risikoen ved bruk av fem koboltsalter i industriell og profesjonell bruk og foreslå et forbud for de bruksområder der risikoen for arbeiderne ikke var under tilstrekkelig kontroll. De fem koboltsaltene er: kobolt karbonat; kobolt di(acetat); kobolt diklorid; kobolt dinitrat; kobolt sulfat.

Arbeidet med en restriksjon for disse fem koboltsaltene er avsluttet. Se under "status" for mer informasjon.

Status
Echa utarbeidet forslag til restriksjon og forslaget ble så behandlet i Komiteen for risikovurdering (RAC) og Komiteen for sosio-økonomisk vurdering (SEAC). Forslaget ble sendt på høring i flere omganger under behandlingen i RAC og SEAC. 17. februar 2020 leverte RAC inn sin vurdering (opinion) av restriksjonsforslaget hvor de konkluderte med at et restriksjonsforslag var den beste måten å håndtere risikoen som kobaltsaltene utgjør, men de foreslo også at Kommisjonen utarbeider BOEL (binding occupational exposure limit), grenseverdier for eksponering for arbeidere på arbeidsplassen (ihht direktiv 2004/37/EC, Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener). 17. september 2020 leverte SEAC sin vurdering av restriksjonsforslaget og konkluderte der med at et restriksjonsforslag ikke var den beste måten å håndtere risikoen som koboltsaltene utgjør. 22. januar 2021 ble RAC og SEACs vurderinger oversendt til EU-kommisjonen.

Kommisjonen diskuterte RAC og SEACs vurderinger og besluttet i april 2022 at en restriksjon under Reach ikke er den beste måten å håndtere risikoen som kobolsaltene utgjør. EU-kommisjonen er enige i at det er nødvendig å redusere eksponeringen som arbeidere har for disse fem koboltsaltene. Kobolt og koboltsalter har helseskadelige egenskaper og er mye brukt i batteriproduksjon og teknologi brukt i fornybar energisektoren. Kommisjonen vil derfor utarbeide en BOEL, slik SEAC anbefalte. Arbeidet med en restriksjon under Reach ble derfor avsluttet (COMMISSION DECISION of 8.4.2022 on the termination of the restrictions process on cobalt sulphate, cobalt dichloride, cobalt dinitrate, cobalt carbonate and cobalt di(acetate) under REACH)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet