Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
KOM(2018) 212
32019R1157 Nr. 50/2023
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
32022D1100 Nr. 244/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
D083480/01
32022D1340 Nr. 245/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
32022D1097 Nr. 244/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
32022D1339 Nr. 245/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
32022D1099 Nr. 244/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
32022D1096 Nr. 244/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
32022D1338 Nr. 245/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
32022D1098 Nr. 244/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
KOM(2022) 50
32022R1034 Nr. 208/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden
C(2022) 2050
32022R0503 Nr. 136/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester
C(2022) 1145
32022R0256 Nr. 72/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
C(2021) 9920
32021R2288 Nr. 41/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
32021D2301 Nr. 42/2022
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
KOM(2016) 235
32017L0159 Nr. 178/2021
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
KOM(2017) 406
32018L0131 Nr. 111/2020
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
KOM(2012) 134
32013L0054 Nr. 28/2020
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
KOM(2009) 410
32010L0018 Nr. 40/2011
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
KOM(2012) 15
32012L0011 Nr. 227/2012
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
KOM(2008) 636
32010L0041 Nr. 84/2011
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
KOM(2008) 422
32009L0013 Nr. 109/2010
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
KOM(2007) 669
32008L0046 Nr. 36/2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
31999L0070 Nr. 43/2000
Masseoppsigelsesdirektivet
31998L0059 Nr. 41/1999
Utsendingsdirektivet
31996L0071 Nr. 37/1998
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
KOM(2001) 257
32004L0038 Nr. 158/2007
Tilleggspensjonsdirektivet
KOM(2007) 603
32014L0050 Nr. 188/2014
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
KOM(2011) 609
32013R1296 Nr. 174/2015
Svangerskapsdirektivet
31992L0085 Nr. 7/1994
Arbeidstidsdirektivet
32003L0088 Nr. 45/2004
Trygdeforordningen 2004
KOM(1998) 779
32004R0883 Nr. 76/2011
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
KOM(2006) 16
32009R0987 Nr. 76/2011
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31989L0391
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår
KOM(2004) 279
32006L0054 Nr. 33/2008
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
KOM(1999) 432
32000L0054 Nr. 79/2001
Fri bevegelse av arbeidskraft
KOM(2010) 204
32011R0492 Nr. 52/2012
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
KOM(2016) 128
32018L0957 Nr. 19/2022
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
KOM(2020) 571
32022L0431 Nr. 165/2023
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
KOM(2013) 102
32014L0027 Nr. 239/2014
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
32004L0037 Nr. 134/2005
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
31979L0007
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
KOM(2006) 657
32008L0094 Nr. 51/2009
Vikarbyrådirektivet
KOM(2002) 149
32008L0104 Nr. 149/2012
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
32019L1833 Nr. 223/2022
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
KOM(2018) 382
32021R1057 Nr. 270/2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
KOM(2014) 6
32016R0589 Nr. 302/2019
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
32001L0023 Nr. 159/2001
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for regulerte yrker
32023D0423 Nr. 279/2023
Deltidsdirektivet
31997L0081 Nr. 104/1998
Felleseuropeisk koronasertifikat
KOM(2021) 130
32021R0953 Nr. 187/2021
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
KOM(2011) 758
32013R1381 Nr. 158/2014
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
KOM(2008) 419
32009L0038 Nr. 54/2010
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
KOM(1998) 612
32002L0014 Nr. 172/2002
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022
32022D0810(01) Nr. 181/2023
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
KOM(2016) 528
32019R0126 Nr. 109/2023
Koordinering av trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
32022D0228(01) Nr. 97/2023
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
32019L1834 Nr. 223/2022
Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr
31990L0270
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Cookøyene, Niue og Tokelau
32022D1949 Nr. 321/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Brasil
32022D1948 Nr. 321/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
32022D1516 Nr. 280/2022
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
32001L0086 Nr. 89/2002
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
D062408/02
32019L1832 Nr. 223/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
32022D0726 Nr. 209/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
32022D0725 Nr. 209/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
32022D0724 Nr. 209/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
32022D0534 Nr. 179/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
32022D0533 Nr. 179/2022
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
32021D0618(01) Nr. 180/2022
Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling
32021D0316(01) Nr. 137/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
32022D0483 Nr. 136/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Jordan
D077887/01
32022D0207 Nr. 73/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Benin
32022D0206 Nr. 73/2022
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
KOM(2012) 131
32014L0067 Nr. 215/2018
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
D077581/01
32021D2299 Nr. 45/2022
Asbestdirektivet
KOM(2006) 664
32009L0148 Nr. 141/2010
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Taiwan
32021D2300 Nr. 45/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
32021D2298 Nr. 45/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
32021D2188 Nr. 44/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore
32021D2057 Nr. 43/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia
32021D2296 Nr. 45/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon
32021D2187 Nr. 44/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
32021D2056 Nr. 43/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
32021D2297 Nr. 45/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde
32021D2189 Nr. 44/2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra El Salvador
32021D2113 Nr. 43/2022
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer
31998L0024 Nr. 97/1999
Koordinering av trygdeordninger: forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19-pandemien
32021D0506(01) Nr. 10/2022
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
KOM(2003) 657
32004L0113 Nr. 147/2009
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Serbia
32021D1996 Nr. 381/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Georgia
32021D1995 Nr. 381/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
32021D1993 Nr. 381/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Storbritannia
32021D1895 Nr. 380/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser
32021D2014 Nr. 402/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Moldova
32021D1994 Nr. 381/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
32021D1894 Nr. 380/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Albania
32021D1477 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Israel
32021D1482 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Monaco
32021D1479 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Marokko
32021D1481 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Færøyene
32021D1478 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Panama
32021D1480 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
32021D1476 Nr. 298/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Nord-Makedonia
32021D1381 Nr. 242/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino
32021D1273 Nr. 241/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
32021D1380 Nr. 242/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vatikanstaten
32021D1272 Nr. 241/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Tyrkia
32021D1382 Nr. 242/2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sveits
32021D1126 Nr. 225/2021
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
KOM(2019) 620
32020D1782 Nr. 224/2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
KOM(2018) 171
32019L0983 Nr. 110/2020
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
KOM(2017) 11
32019L0130 Nr. 110/2020
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
KOM(2016) 248
32017L2398 Nr. 129/2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
32019L1831 Nr. 226/2020
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
D074681/01
32021D1073 Nr. 188/2021
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
D067174/03
32020L0739 Nr. 177/2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien
32020D0807(01) Nr. 168/2021
Rammeavtale om foreldrepermisjon
31996L0034 Nr. 42/1999
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
32020D0306(01) Nr. 43/2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
D054498/02
32018D0170 Nr. 302/2019
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
D051480/02
32017D1257 Nr. 302/2019
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
D051478/02
32017D1255 Nr. 302/2019

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Trygdeforordningen 1971 31971R1408
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser (1972) 31972R0574
Koordinering av offentlige trygdeordninger 32008R0592 9 2009
Fri bevegelse av arbeidstakere 31968R1612
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72 32009R0120 82 2009
Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader 32008D0683 10 2009
Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet 32008R0101 113 2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72 32006R1992 159 2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72 32006R0629 102 2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72 32005R0647 102 2008
Overlappende familieytelser og barnetrygd 32006D0442 103 2008
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd 32006D0351 86 2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72 32007R0311 159 2007
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere 32006D0352 85 2007
Utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp 32005D0965 58 2006
E200-blankettserien 32006D0613 85 2007