Arbeidsforhold i fiskerisektoren

Tittel

Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om gjennomføring av avtalen vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007, inngått 21. mai 2012 mellom Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske union (Europêche

Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.8.2016)

Sammendrag av innhold
På EU-nivå har partene i fiskerisektoren blitt enig om en avtale som vil gjøre største delen av ILO konvensjonen om arbeidsforhold i fiskerisektoren (ILO 188) bindende for EUs medlemsstater. Avtalen er foreslått gjennomført som et Kommisjonsdirektiv, og forslaget er hjemlet i EU-traktaten artikkel 155 (2).

ILO 188 regulerer minsterettigheter til arbeidstakere og andre deltakere i fiskerisektoren. Konvensjonen angir regler om helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til kontraktuelle forhold knyttet til arbeidsavtaler, lønn og betaling mv. Konvensjonen stiller også krav til myndigheter når det gjelder tilsyn, kontroll og håndhevelse.

Forslag til Kommisjonsdirektiv gjør gjeldende en avtale som i stor grad baserer seg direkte på konvensjonsteksten. På to punkter er det likevel forskjell:

ILO 188 gjelder enhver person ansatt eller på annen måte engasjert om bord. Kommisjonens forslag har et noe snevrere anvendelseområde, ved at den i utgangspunktet bare gjelder fiskere som er under kontrakt eller har et ansettelsesforhold om bord. For å beskytte disse er det likevel slik at virkeområdet også inkluderer alle andre fiskere som befinner seg om bord på samme fartøy.

Når det gjelder arbeids- og hviletid går Kommisjonens forslag noe lenge enn ILO 188, ved at forslaget også legger til gjeldende verneregler i EUs arbeidstidsdirektiv (2003/88/EC) artikkel 21 om arbeidstakere om bord på sjøgående fiskefartøy. Kommisjonens forslag er derfor en sammenstilling av ILO 188 artikkel 13 og 14 og Direktiv 2003/88/EC artikkel 21, som samlet sett gir en høyere grad av vern enn det konvensjonen gir.

I tillegg til å gjøre avtalen mellom fiskeripartene i EU bindende, inneholder forslaget en oppfordring til EUs medlemsstater til å ratifisere ILO 188. Dersom forslaget blir vedtatt, vil direktivet tre i kraft samtidig med Konvensjonen. Norge har ratifisert ILO 188, men konvensjonen har fortsatt ikke oppnådd et tilstrekkelig antall ratifikasjoner (10 stater hvorav 8 kyststater) til å tre i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettslige konsekvenser av ILO 188 ble vurdert i forbindelse med ratifikasjonen av konvensjonen. Det er vurdert at det ikke vil være nødvendig med lovendringer, men at det likevel vil være behov for noen mindre forskriftsendringer. De innholdsmessige forskjellene på Konvensjonen og det foreslåtte direktivet har liten betydning for den nasjonale gjennomføringen ettersom ikrafttredelse av direktivet følger konvensjonen, og virkeområdet for konvensjonen er videre enn direktivet. Direktiv 2003/88/EC artikkel 21 er i dag gjennomført i forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy (FOR-2003-06-25-787).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil bli krav om bemanningsoppgave som ikke tidligere har hatt krav om dette. I tillegg er det et krav at rederiene må formidle mannskapslister til land. Dette er eksempler på merkbare endringer for rederisiden når det gjelder norske fiskefartøy. Dette er likevel ikke konsekvenser som følger av det foreslåtte EU-direktive, men følger allerede av Norges ratifisering av ILO 188.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært forelagt partene i fiskerisektoren i Norge. Sjømannsforbundendes fellessekretariat uttrykker støtte til EUs forslag. De påpeker særlig forholdene i EU og internasjonalt, og mener det er positivt at standarden høynes. Pelagisk forening er for økt trygghet i fiskerisektoren, men påpeker generelt viktigheten av å prioritere de riktige tiltakene.

Vurdering
Forslaget er relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er til behandling i Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2016
Gjennomføringsfrist i EU
15.11.2019
Anvendelsesdato i EU
15.11.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L0159
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro