Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg I, III, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1833 of 24 October 2019 amending Annexes I, III, V and VI to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards purely technical adjustments

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2020)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Kommisjonsdirektiv 2019/1833 gjør endringer i vedlegg I, III, V og VI i direktiv 2000/54/EU, som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 15. Direktiv 2000/54/EU gir bestemmelser for å beskytte arbeidstakere fra risiko mot deres helse og sikkerhet, inkludert forebygging av slike risikoer, som kommer fra eller kan komme fra eksponering av biologiske faktorer. Direktivet retter seg mot aktiviteter hvor arbeidstakere eksponeres eller kan eksponeres for biologiske faktorer.

Vedlegg I gir en liste over arbeidsaktiviteter som kan innebære en risiko for eksponering for biologiske faktorer.

Vedlegg III inneholder en liste over biologiske faktorer som kan innebære en risiko for arbeidstakere, klassifisert etter nivå av infeksjonsfare.

Vedlegg V og VI inneholder tiltak for inneslutning og nivåer for laboratorier, dyrefasiliteter og industri.

Direktivets innhold og formål

Endringsdirektivet ble vedtatt av Kommisjonen 24. oktober 2019, og anses kun å være av teknisk art. Endringene anses ikke å medføre materielle endringer.

Vedlegg I endres innledningsvis for å avklare at listen over arbeidsaktiviteter ikke er uttømmende. Dette på bakgrunn av en vurdering av at risikovurderingen kan vise ikke-tilsiktet eksponering for biologiske faktorer og at det derfor kan være andre arbeidsaktiviteter enn de opplistede som kan måtte hensyntas.

Vedlegg III endres i tråd med siste kunnskap om vitenskapelig utvikling som har medført vesentlige endringer siden sist listen ble endret. Dette gjelder særlig klassifiseringssystem, fagterminologi, klassifisering og egenskaper av biologiske faktorer samt eksistensen av nye biologiske faktorer.

Vedlegg V og VI endres og omstruktureres for å være i samsvar med og ta hensyn til inneslutning og andre tiltak omfattet av Direktiv 2009/41/EU.

Det er tatt hensyn til behovet for å opprettholde eksisterende nivå av beskyttelse for arbeidstakere som kan bli eksponerte for biologiske faktorer gjennom arbeidet og for å sikre at endringene kun tar hensyn til den vitenskapelige utviklingen på området som krever justering på arbeidsplassen som kun er av teknisk art.

Rapporteringsforpliktelser
Ingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet endrer vedlegg I, III, V og VI i direktiv 2000/54/EU med det formål som er nevnt ovenfor. Rettsakten er i norsk rett gjennomført i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), og forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Direktivforslaget vil ikke medføre endringer i arbeidsmiljøloven, men det vil være behov for en oppdatering av vedlegg II til de nevnte forskriftene med liste over biologiske faktorer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med endringene i direktivet vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes, og endringene omfatter kun oppdateringer som følge av vitenskapelig utvikling. Rettsakten antas å føre til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene og for virksomhetene. Virksomheter og bransjer som kan bli berørt av endringene, vil i all hovedsak ha rutiner, tiltak og utstyr for håndtering av biologiske faktorer på plass allerede.

Berørte bransjer
Bransjer og virksomheter som antas å berøres av endringene er helsevesenet og forskningsinstitusjoner samt i noen grad undervisningsinstitusjoner.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet har vurdert direktivet, og konkludert med at det er EØS-relevant og akseptabelt. Direktivet er ikke sendt til andre sakkyndige instanser, og departementet er ikke kjent med at det har innkommet merknader fra andre.

Vurdering
Direktivet anses foreløpig relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Kommisjonsdirektiv 2019/1833 er endret ved direktiv 2020/739 som gjør endringer i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC for å inkludere SARS-Cov-2 i liste over biologiske faktorer som kan smitte mennesker.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 24. oktober 2019. Gjennomføringsfristen er 20. november 2021.

Spørsmålet om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen vedlegg XVIII er under vurdering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1833
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro