Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd

Tittel

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 205 av 17. oktober 2005 om begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere

Decision No 205 of the Administrative Commission of the European Communities on social security for migrant workers of 17 October 2005 on the scope of the notion of «partial unemployment» with regard to frontier workers

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet
Beslutningen gjelder klargjøring av begrepsinnholdet i “helt” henholdsvis “delvis” arbeidsledig ved anvendelsen av artikkel 71 i forordning 1408/71 på grensearbeidere (artikkel 71 nr.1 bokstav a). Dette er avgjørende for å fastlegge om det er bostedslandet eller arbeidslandet som skal utbetale ytelser ved arbeidsløshet. Mens helt arbeidsledige grensearbeidere skal ha ytelsene fra bostedslandet, oppebærer delvis arbeidsledige retten til ytelser fra den kompetente stat (hvilket som hovedregel vil si arbeidslandet). Beslutningen presiserer at personer er å anse som delvis arbeidsledige i forhold til artikkel 71 bokstav a i) så lenge arbeidsforholdet består, selv om arbeidet midlertidig er suspendert, slik at vedkommende da skal ha ytelser fra den kompetente stat. Det avgjørende er om det foreligger et kontraktsmessig forhold eller forbindelse mellom partene, ikke arbeidsopphørets varighet. Dersom det ikke lenger foreligger noe arbeidskontraktsforhold (”kontraktsmessig bånd”) mellom partene, skal vedkommende anses som helt ledig og ha ytelser fra bostedslandet i samsvar med artikkel 71 bokstav a ii).

Merknader
Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a). Rådsforordning nr. 1408/71 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.10.2005
Anvendelsesdato i EU
01.06.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 514-515
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0351
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro