Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/503 av 29. mars 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 med hensyn til unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden for vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet for EUs digitale covid-sertifikat

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/503 of 29 March 2022 amending Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council as regards exempting minors from the acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2022)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten. Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Den aktuelle rettsakten er knyttet til et tidligere innført krav om at vaksinesertifikater for fullvaksinerte varer i 9 måneder. Deretter er det behov for en ytterligere boosterdose for at vaksinesertifikatet skal være gyldig for reiseformål. Kommisjonen har funnet det nødvendig å tilpasse reglene for personer under 18 år. Det er nå innført et unntak for kravet til boosterdose for personer under 18 år, ved å tilpasse mobilapplikasjonene som brukes til å verifisere EUs digitale COVID-sertifikater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og den endelig versjonen av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og den endelig versjonen av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i april.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0503
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro