Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2014 av 17. november 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2014 of 17 November 2021 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2021)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten. Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Mange medlemsland har allerede annonsert eller har allerede begynt å administrere covid-19-vaksinedoser i tillegg til standard primærvaksinasjonsserie.

For å unngå divergerende, forvirrende eller teknisk uforenlige tilnærminger mellom medlemsstatene, er det nødvendig å ta i bruk enhetlige regler for utfylling av vaksinasjonssertifikater nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2021/953 utstedt etter administrering av slike tilleggsdoser.

Endringsrettsakt er oppdatering av tidligere gjennomføringsbeslutning med tekniske beskrivelser av hvordan løsningen for EU sitt koronasertifikat skal fungere på tvers av landegrensene. Endringsrettsakten inneholder spesifikasjoner på hvordan boosterdoser skal presenteres i EU DCC.

Norge følger de spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten i dagens løsning. Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene

Merknader

Rettslige konsekvenser
Krever ingen forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er positiv at man ved denne beslutningen kan legge til rette for korrekt registrering av oppfriskningsdoser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementets ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/953 som ble tatt inn i EØS-avtalen med Stortingets samtykke

Status
Forslaget er vedtatt av Kommisjonen og publisert i Official Journal. Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste EEAS og det forberedes innlemmelse i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 10. desember 2021

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2021
Anvendelsesdato i EU
18.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D2014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro