Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2288 av 21. desember 2021 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 med hensyn til godtakelsesperioden for vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet for EUs digitale covid-sertifikat som viser fullført grunnvaksinasjonsserie

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2288 of 21 December 2021 amending the Annex to Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council as regards the acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format indicating the completion of the primary vaccination series

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2022)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten. Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Mange medlemsland har allerede annonsert at de vil innføre en gitt gyldighetsperiode på koronasertifikat for primærvaksinasjon.

I den aktuelle rettsakten innføres et krav om vaksinesertifikater for fullvaksinerte varer i 270 dager (rundt regnet 9 måneder). Deretter er det behov for en ytterligere boosterdose for at vaksinesertifikatet skal være gyldig for reiseformål. Rettsakten må også sees i sammenheng med EUs arbeid med revidert rådsanbefalinger for reiser inn fra tredjeland og reiser innad i EU/EØS-området, som også baserer seg på en anbefaling om lik gyldighetsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rådsanbefalingene har vært drøftet i Rådets krisehåndteringsorgan, IPCR, hvor Norge er invitert inn under pandemien i lys av vår Schengen-avtale. Norge har i møtene støttet opp om forslaget om å innføre en gyldighetsperiode på 9 måneder på koronasertifikatet for primærvaksinasjon.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptable. Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt prosessen underveis, og de endelige versjonene av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner. I lys av omikronsituasjonen, hvor hele Europa prioriterer vaksinasjon og boosterdoser til befolkningen vurderes det som positivt at regelverket raskt faller på plass og tas inn i EØS-avtalen. Vi vet imidlertid lite om varighet av beskyttelse etter booster (tredje dose). Rettsakten omhandler heller ikke dette. Rettsakten har ikke direkte økonomiske og administrative konsekvenser.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i februar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2021
Anvendelsesdato i EU
25.12.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2288
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro