Fri bevegelse av arbeidskraft

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor Unionen

Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.6.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 (vedtak nr. 52/2012) å endre EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere til EØS-avtalen slik at europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar i medlemslanda blir innlemmet i EØS-avtalen. Forordning 492/2011 foretar en kodifisering av Rådets forordning nr. 1612/68/EØF av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet.

Merknader
Forordning 492/2011 erstatter forordning 1612/68/EØF. Forordning 1612/68/EØF er gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakerloven av 27. november 1992 nr. 112. Forordning 492/2011 trer i stedet for de forskjellige rettsaktene som er innarbeidet i EØS-arbeidtakerloven. Forordningen endrer ikke det materielle innholdet av de rettsaktene som kodifiseres. Den nye forordningen oppdaterer og viderefører tidligere forordning med endringer. Forordning 1612/68 har vært endret flere ganger og den nye forordningen gir klarhet og sikrer lik behandling av arbeidstakere som benytter sin rett til fri bevegelighet i EØS-området. Den nye forordningen inneholder ikke materielle endringer, endringene er i hovedsak tekniske eller redaksjonelle.Bestemmelsene i forordning nr. 492/2011 tas inn og gjennomføres i norsk rett ved en ny lov, EØS-arbeidstakarlova. Tidligere EØS-arbeidstakerloven blir opphevet.

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og gjeldende i EU-landene fra 16. juni 2011

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 693-704
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.06.2012
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0492
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro