Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1992/2006 av 18. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet

Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Nærmere omtale

Arbeids- og inkluderingsdepartementets bakgrunnsnotat - juni 2007

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 som senere endret, er en del av EØS-avtalen (avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2, jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991- 92), bind 11, s. 25 og 132).

Forordning 1408/71 og forordning 574/72 inneholder bestemmelser som tar sikte på å koordinere medlemslandenes trygdeordninger. Med andre ord tar de sikte på å sørge for at personer som benytter seg av den frie bevegelighet og flytter fra et land til et annet kan beholde de rettigheter som de har opptjent (pensjonsrettigheter m.v.) og gis adgang til trygdeordninger i tilflyttingslandet slik at man er sikret kontinuitet i opptjening og dekning for risiki. Enkelte særlige, ikkeavgiftsbaserte kontantytelser av blandet art er koordinert på en slik måte at de skal gis i bostedslandet, etter lovgivningen der. Det samme gjelder naturalytelser ved sykdom, graviditet og fødsel. Det finnes egne bestemmelser om rett til medisinsk behandling under midlertidig opphold i andre medlemsland.

Forslaget til forordning ble fremlagt av Kommisjonen 21. desember 2005 (KOM(2005)676 endelig utgave) med hjemmel i Traktaten om opprettelse av det Europeiske fellesskap artikkel 42 og 308. Det kreves kodesisjon og enstemmighet.

Rettsakten inneholder de sedvanlige årlige justeringer for 2005 av mer praktisk og formell art som følge av endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivning og behov for presisering av enkelte bestemmelser. Formålet er å oppdatere og ajourføre Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, nærmere bestemt dets vedlegg, for å ta hensyn til de nevnte endringer, især endringer som har funnet sted i lovgivningen i de nye medlemsstatene etter tiltredelsen og de større pensjonsreformene som er gjennomført i Finland og Sverige og helsetrygdreformen i Nederland.

Justeringen bygger på drøftingene på møter i Den administrative kommisjonen for
trygd i løpet av fjoråret og videre med representanter fra de medlemsstater det gjelder.

Artikkel 1 - Endring av Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71:
Endringene gjelder kun vedleggene til forordning nr. 1408/71, nærmere bestemt: vedlegg I, IIa, III, IV og VI. Det vises til vedlegget til endringsforordningen. De viktigste endringene her gjelder vedlegg IIa og VI.

Endringer i vedlegg I del I
I vedlegg I del I er det gitt definisjoner av begrepene ”arbeidstaker” og ”selvstendig næringsdrivende” når dette ikke kan utledes av nasjonal lovgivning. Under X. Sverige foreslås å oppføre en ny definisjon av ”selvstendig næringsdrivende” som følge av ny nasjonal lovgivning (Socialförsäkringsbalken 1999:799).

Endringer i vedlegg I del II
I vedlegg I del II er det gitt definisjoner av begrepet ”familiemedlem” når det nasjonalt ikke er mulig å skille dem fra andre medlemmer (trygdede). Under Q. Nederland foreslås å oppføre en ny definisjon som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) som trer i kraft med virkning fra 1. januar 2006. Den nye definisjonen omfatter ektefelle, registrert partner og barn under 18 år.

Endringer i vedlegg IIa
Vedlegget gjelder oppføring av særlige ikke-avgiftsbaserte ordninger som er unntatt fra eksport etter Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 10a, og som bare kommer til utbetaling i det land hvor vedkommende er bosatt. Opptegnelsene under M. Litauen og V. Slovakia endres som følge av ny nasjonal lovgivning. Opptegnelsen gjelder sosialhjelpspensjoner og særlige ikke-avgiftsbaserte understøttelsesordninger av blandet art (dvs. i grenselandet mellom trygd og sosialhjelp).

Endringer i vedlegg III A
Vedlegget gjelder bestemmelser i bilaterale og andre avtaler som var i kraft før forordningen fikk anvendelse for vedkommende medlemsstater og som fortsatt skal gjelde, til tross for suspensjonsbestemmelsen i artikkel 6 i Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71. Punkt 187. Italia- Nederland strykes (utbetaling i tredjeland). Bakgrunnen er avgjørelser og rettspraksis som har gjort denne type oppføringer overflødig.

Endringer i vedlegg IV
For øvrig foretas visse endringer i vedlegg IV, del A (Type A-pensjoner, dvs. ordninger hvor størrelsen på uførepensjon er uavhengig av trygdetidens lengde - endringen gjelder oppføring av pensjon til fødte/unge uføre i V. Slovakia), i del B (særordninger for selvstendig næringsdrivende - G. Spania) og del C (ordninger hvor beregningen iht artikkel 46 nr. 1 alltid gir minst like mye som beregningen iht artikkel 46 nr. 2), og hvor sistnevnte følgelig kan unnlates - V. Slovakia og X. Sverige) og del D (ytelser (punkt 1 og 2)og avtaler (punkt 3) som nevnt i artikkel 46b nr. 2. Endringene i del D punkt 1 og 2 gjelder X. Sverige, idet de nåværende opptegnelser må endres som følge av den nye innskuddsbaserte svenske pensjonsordningen. Dessuten må inntektsbaserte sykepenger og aktivitetsstønad tilføyes i 1(i). Endringene i punkt 3 (avtaler) gjelder oppføring av den nye nordiske konvensjon om trygd av 18. august 2003 (endring av punkt 3(a)) og trygdeavtalen av 10. november 2000 mellom Finland og Luxembourg (tilføyelse av et nytt punkt 3(c)).

Endringer i vedlegg VI
Vedlegg VI gjelder presiseringer vedrørende anvendelsen av nasjonal lovgivning. Endringene gjelder følgende:

E. Estland: Utfyllende regler om beregning av foreldreytelser til vandrearbeidere.
Q. Nederland: Nye regler som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) fra 1. januar 2006 (personkrets, kompetent institusjon, avgiftsplikt, registrering og konsekvensene av forsinket registrering m.v. jf. punkt 1 a) til g).
W. Finland: Endringer som følge av reformene i den arbeidsbaserte finske pensjonslovgivningen.
X. Sverige: Endringer som følge av bl.a. nye regler om foreldreytelser (föräldrapenning) og densvenske pensjonsreformen.

Artikkel 2 – Ikrafttreden
Forordningen skal tre i kraft tredje dagen etter at den er offentliggjort i EF-tidende. Endringene i vedlegg I og VI for Nederland gjelder fra 1. januar 2006.

Merknader
Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i relevante organer på departements- og direktoratsnivå og i spesialutvalg for trygd.

Status (sist endret 7.12.07)
Rettsakten er under innarbeiding i nasjonal rett i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2005
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2006
Anvendelsesdato i EU
02.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 258-263
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1992
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro