Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger beslutning nr. H13 av 30. mars 2022 om sammensetning av og arbeidsmetoder for revisjonsutvalget for Den administrative kommisjonen for koordinering av trygdeordninger

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No H13 of 30 March 2022 concerning the composition and working methods of the Audit Board of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.7.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. H13 av 30. mars 2022 gjelder sammensetning og arbeidsmetoder for Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC). Oppgavene til Revisjonsutvalget er nærmere definert i forordning 883/2004 artikkel 74. Beslutningen er fattet med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72. Beslutningen erstatter beslutning nr. H4 av 22. desember 2009.

I forbindelse med revisjonen av beslutningen, er det gjort noen språklige justeringer i artikkel 5 nr. 1 og nr. 2. I tillegg er det tatt inn henvisninger til forordning 987/2009 artikkel 67, som omhandler frister for å legge frem og betale fordringer, i artikkel 5 nr. 1 og nr. 2. Endringene får ikke betydning for innholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 30. mars 2022 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 som omhandler oppgavene til AC. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Beslutninger fattet av AC er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen er en oppdatering av allerede gjeldende rutiner, og har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel,

Vurdering
Rettsakten gjelder administrative spørsmål vedrørende arbeidsmetoder og sammensetning av Revisjonsutvalget under AC. Beslutningen erstatter beslutning nr. H4. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2022
Anvendelsesdato i EU
10.08.2022
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.05.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
05.07.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.07.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.07.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0810(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro