Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse

Tittel

Rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

1) For å nå målene i traktaten, fastsatte rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 vedtekter for det europeiske selskap (SE).

2) Nevnte forordning tar sikte på å skape en ensartet juridisk ramme for at selskaper fra forskjellige medlemsstater bør kunne planlegge og foreta omorganisering av sin virksomhet på fellesskapsplan.

3) For å fremme Fellesskapets sosiale mål, bør det fastsettes særskilte bestemmelser, særlig når det gjelder arbeidstakerinnflytelse, med sikte på å sikre at etableringen av et SE-selskap ikke fører til fjerning eller svekkelse av ordninger for arbeidstakerinnflytelse som eksisterer i selskaper som deltar i etableringen av et SE-selskap. Dette målet bør tilstrebes ved å fastsette et sett regler på dette område som utfyller forordningens bestemmelser.

4) Siden målene for det påtenkte tiltaket, slik de er skissert ovenfor, ikke kan nås på tilfredsstillende måte av medlemsstatene i og med at målet er å fastsette et sett regler for arbeidstakerinnflytelse som gjelder for SE-selskapet, og derfor, på grunn av det foreslåtte tiltaks omfang og virkning, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet nedfelt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke utover det som er nødvendig for å nå disse målene.

5) Det store mangfoldet av regler og praksis som finnes i medlemsstatene når det gjelder hvordan arbeidstakernes representanter øver innflytelse i beslutningstakingen i selskaper, gjør at det er lite gunstig å fastsette en enkelt europeisk modell for arbeidstakerinnflytelse som får anvendelse på SE-selskapet.

6) Framgangsmåter for informasjon og konsultasjon på tverrnasjonalt plan bør likevel sikres i alle tilfeller av stiftelse av et SE-selskap.

7) Når det eksisterer medbestemmelsesrettigheter innen ett eller flere selskaper som etablerer et SE-selskap, bør disse rettighetene bevares ved overføring til SE-selskapet når dette er stiftet, med mindre partene har avtalt noe annet.

8) De konkrete framgangsmåtene for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne på tverrnasjonalt plan, samt eventuelt deres medbestemmelse, som skal få anvendelse på hvert SE-selskap, bør fastsettes primært ved en avtale mellom de berørte partene, eller dersom slik avtale ikke finnes, gjennom anvendelse av et sett sekundære regler.

9) Medlemsstatene bør ha mulighet til ikke å anvende standardreglene for medbestemmelse i tilfelle av fusjon, på bakgrunn av mangfoldet i nasjonale systemer for arbeidstakerinnflytelse. Systemer og praksis for deltaking som eventuelt finnes i de deltakende selskapene, må i slike tilfeller opprettholdes ved å tilpasse registreringsregler.

10) Avstemningsreglene i det særlige organet som representerer arbeidstakerne ved forhandlinger, særlig ved inngåelse av avtaler som fastsetter et lavere medbestemmelsesnivå enn det som eksisterer innen ett eller flere av de deltakende selskapene, bør stå i forhold til risikoen for at eksisterende systemer og praksis for medbestemmelse forsvinner eller svekkes. Denne risikoen er større i tilfeller der et SE-selskap etableres ved omdanning eller fusjon enn ved stiftelse av et holdingselskap eller et felles datterselskap.

11) Dersom det ikke foreligger en avtale etter forhandlinger mellom arbeidstakernes representanter og vedkommende organer i de deltakende selskapene, bør det fastsettes visse standardkrav som skal gjelde for SE-selskapet når dette er etablert. Disse standardkravene bør sikre effektiv praktisering av tverrnasjonal informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne, samt deres medbestemmelse i de aktuelle organene i SE-selskapet dersom og når slik medbestemmelse fantes før etableringen av SE-selskapet innen de deltakende selskapene.

12) Det bør fastsettes at arbeidstakernes representanter når de ivaretar sine oppgaver innenfor rammen av direktivet, skal nyte samme vern og ha lignende garantier som arbeidstakernes representanter har i henhold til lovgivning og/eller praksis i den stat de er sysselsatt i. De må ikke være gjenstand for noen form for forskjellsbehandling som følge av den legitime utøvelsen av deres virksomhet, og bør nyte godt av et passende vern mot oppsigelse og andre sanksjoner.

13) Følsomme opplysningers fortrolighet bør bevares også etter at arbeidstakerrepresentantenes mandat er utløpt, og det bør fastsettes at vedkommende organ i SE-selskapet kan tilbakeholde opplysninger som vil påføre SE-selskapets drift alvorlig skade dersom de blir offentlig kjent.

14) Når et SE-selskap og dets datterselskaper og etablerte forretningssteder omfattes av rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(5), bør bestemmelsene i dette direktiv og bestemmelsene som innarbeider det i nasjonal lovgivning, ikke få anvendelse på selskapet eller dets datterselskaper eller etablerte forretningssteder, med mindre det særlige forhandlingsorganet beslutter ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet.

15) Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre andre eksisterende rettigheter som gjelder innflytelse og berører ikke nødvendigvis andre eksisterende representasjonsstrukturer fastsatt i fellesskapsretten og nasjonal lovgivning og praksis.

16) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle forpliktelsene i dette direktiv ikke overholdes.

17) Traktaten har ikke gitt annen myndighet for vedtakelse av det foreslåtte direktivet enn den som finnes i artikkel 308.

18) Det er et grunnleggende prinsipp og det erklærte målet for dette direktiv å sikre arbeidstakernes ervervede rettigheter med hensyn til innflytelse i selskapets beslutninger. Arbeidstakernes rettigheter som eksisterer før etableringen av SE-selskaper, bør danne grunnlag for arbeidstakernes innflytelsesrett i SE-selskapet ("før-og-etter"-prinsippet). Denne tilnærmingsmåten bør følgelig gjelde ikke bare ved førstegangsetablering av et SE-selskap, men også for strukturelle endringer som foretas i et eksisterende SE-selskap og de selskaper som berøres av strukturendringsprosesser.

19) Medlemsstatene bør kunne fastsette at fagforeningsrepresentanter kan bli medlemmer i et særlig forhandlingsorgan uten hensyn til om de er arbeidstakere i et selskap som deltar i etablering av et SE-selskap. Medlemsstatene bør i denne forbindelse særlig kunne innføre denne rettigheten i tilfeller der fagforeningsrepresentanter har rett til å bli medlem og avgi stemme i kontroll- eller administrasjonsorganer i selskapet i henhold til nasjonal lovgivning.

20) I flere medlemsstater er arbeidstakerinnflytelse og andre forhold mellom partene i arbeidslivet basert på både nasjonal lovgivning og praksis, som i denne sammenheng forstås som også å omfatte tariffavtaler på forskjellige nasjonale plan, sektorplan og/eller selskapsplan -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2001
Gjennomføringsfrist i EU
08.10.2004
Anvendelsesdato i EU
08.10.2004
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 8.5.2003, p. 422-432
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.10.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2005
Anvendes fra i Norge
01.04.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro