Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No H10 of 21 October 2020 concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission for Data Processing of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 gjelder spørsmål i forbindelse med sammensetning og arbeidsmåte for TC (Den tekniske kommisjon for databehandling). Den fikk anvendelse i EU fra 16. mars 2021. Beslutningen erstatter beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 (oppdatert med mindre tekniske endringer 9. mars 2016).

Det er kun gjort endringer i artikkel 8 og artikkel 10 i forholdt til beslutning nr. H8.

I artikkel 8 om beslutningsmyndighet er det gjort endringer i nr. 1 slik at man går fra å kreve simpelt flertall til kvalifisert flertall for at TC skal kunne fatte beslutninger. Videre er det tatt inn en bestemmelse om at stemmeregelen til Rådet skal anvendes. Videre er det tatt inn en bestemmelse om at, dersom Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC) har gitt TC et spesifikt mandat til å gjennomføre en oppgave, jf. artikkel 1 nr. 3, kan AC fatte den endelige beslutningen dersom 5 medlemsstater ber om det innen fem arbeidsdager. I tillegg er det gjort justeringer i nr. 5 for det tilfelle at et medlem av TC ber om endringer under en skriftlig beslutningsprosedyre.

I artikkel 10 som gjelder referatene fra møtene, er bestemmelsene om språkversjoner utover engelsk fjernet. Det betyr at referatene kun vil bli skrevet på engelsk og må godkjennes av medlemmene i TC i engelsk versjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 21. oktober 2020 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 og artikkel 73. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel

Status
ettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2020
Anvendelsesdato i EU
16.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0316(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro