Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere

Tittel

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 206 av 15. desember 2005 om arbeidsmåten for og sammensetningen av Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon

Decision No 206 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 15 December 2005 concerning the methods of operation and the composition of the Audit Board of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet
Beslutningen gjelder endringer og oppdatering av reglene for sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget, vesentlig på bakgrunn av utvidelsen med 10 nye medlemsstater. For øvrig dreier det seg i hovedsak om endringer av formell art og konsolidering av bestemmelsene gitt i tidligere beslutninger, nærmere bestemt beslutning nr. 86 av 24. september 1973 og 159 av 3. oktober 1995. Det alt vesentlige av reglene for utvalget var fastlagt i beslutning nr. 86 fra 1973, mens beslutning nr. 159 fra 1995 kun fastla at formannskapet skulle følge vanlig turnus. Disse oppheves begge og blir erstattet av beslutning nr. 206. Den tidligere bestemmelse i beslutning nr. 86 om ILO-representanters adgang til å delta i utvalgets møter er fjernet. Det er dessuten tatt inn et nytt ledd i punkt 2 i vedlegget til beslutningen om at utvalget skal bli assistert av en uavhengig ekspert for å beregne de gjennomsnittlige utgifter til behandling m.v. og vurdere refusjonskrav fra medlemsstatene iht rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artiklene 94, 95 og 101.

Merknader
Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 101 nr. 3. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Den er uproblematisk.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.12.2005
Anvendelsesdato i EU
01.06.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 511-513
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0352
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro