Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/11/EU av 19. april 2012 om endring av direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF

Directive 2012/11/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2012)

Kort om direktivet
Etter ikrafttredelsen av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF uttrykte berørte parter alvorlige betenkeligheter til konsekvensene gjennomføringen ville få for bruk av MR-utstyr i helsesektoren, samt for deler av industrien. Kommisjonen valgte da å undersøke de berørte parters argumenter og besluttet å ta enkelte av bestemmelsene i direktivet opp til fornyet vurdering. Fristen for gjennomføring av direktiv 2004/40/EF ble forlenget ved direktiv 2008/46/EF til den 30. april 2012. Dette for å gjøre det mulig å vedta et nytt direktiv på grunnlag av nye opplysninger innen nevnte dato.

Den 14. juni 2011 vedtok Kommisjonen et forslag til nytt direktiv (KOM (2011) 348), som etter planen skal erstatte og oppheve direktiv 2004/40/EF. Målet med direktivforslaget er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for arbeidstakernes sikkerhet og helse, samtidig som det ikke legges unødig store begrensninger for næringen som rammes (herunder bruk av MR-utstyr i helsesektoren). På denne bakgrunn har flertallet av medlemsstatene derfor ikke gjennomført direktiv 2004/40/EF.

Ettersom vedtakelsen av direktivforslaget trekker ut i tid, var det behov for å utvide gjennomføringsfristen til 2004-direktivet ytterligere. Gjennomføringsfristen til direktiv 2004/40/EF ble derfor ved direktiv 2012/11/EU endret fra 30. april 2012 til 31. oktober 2013.

Vurdering
Direktivet krever ikke nasjonal oppfølging.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.04.2012
Anvendelsesdato i EU
24.04.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 818-819
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro