Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr

Tittel

Rådsdirektiv av 29. mai 1990 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr (femte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF

Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til denne artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

Kommisjonens melding om dens program for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen [EFT nr. C 28 av 3.2.1988, s. 3.] fastsetter at det skal treffes tiltak i forbindelse med utvikling av ny teknologi. Rådet merket seg dette i sin resolusjon av 21. desember 1987 om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen [EFT nr. C 28 av 3.2.1988, s. 1.] .

For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse er det helt nødvendig å overholde de minimumskrav som skal sikre en høyere sikkerhetsstandard for arbeidsstasjoner utstyrt med dataskjerm.

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen [EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.] . Bestemmelsene i forannevnte direktiv får derfor fullt ut anvendelse når det gjelder arbeidstakernes bruk av dataskjermutstyr, med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv.

Arbeidsgiverne skal ha plikt til å holde seg informert om den nyeste utvikling innen teknologi og forskning i forbindelse med planlegging av arbeidsstasjoner, slik at de kan foreta eventuelle nødvendige tilpasninger for å sikre et høyere vernenivå for arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Ergonomiske aspekter er av særlig betydning når det gjelder arbeidsstasjoner med dataskjermutstyr.

Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

I henhold til vedtak 74/325/EØF skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved utarbeidelse av forslag på dette området

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.1090
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1992
Anvendelsesdato i EU
31.12.1992
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet