Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester: retningslinjer for anvendelse på forsikringsområdet

Tittel

Retningslinjer for anvendelsen av rådsdirektiv 2004/113/EF på forsikringsområdet i lys av Den europeiske unions domstols dom i sak C-236/09 (Test-Achats)

Guidelines on the application of Council Directive 2004/113/EC to insurance, in the light of the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-236/09

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra retningslinjene, dansk utgave)

INDLEDNING

1. Artikel 5 i Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (i det følgende benævnt »direktivet«) regulerer brugen af aktuarmæssige faktorer vedrørende køn ved levering af forsikring og lignende finansielle ydelser. Det bestemmes i artikel 5, stk. 1, at anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor ved beregning af præmier og ydelser ikke må føre til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser (i det følgende benævnt »unisex-reglen«). I artikel 5, stk. 2, gives der mulighed for at fravige disse regler ved at tillade, at medlemsstaterne kan opretholde forholdsmæssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser, hvis anvendelsen af køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen, der er baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data.

2. I en dom afsagt den 1. marts 2011 (i det følgende benævnt »Test-Achats-dommen«) erklærede Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt »Domstolen«) artikel 5, stk. 2, ugyldig med virkning fra den 21. december 2012. Domstolen finder, at det forhold, at medlemsstaterne kan opretholde en tidsubegrænset undtagelse fra unisex-reglen i artikel 5, stk. 1, betyder, at artikel 5, stk. 2, strider mod gennemførelsen af målsætningen om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beregning af forsikringspræmier og ydelser, hvilket er formålet med direktivet som defineret af lovgiveren på forsikringsområdet, og dermed er det uforeneligt med artikel 21 og 23 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

3. Alle medlemsstater tillader i øjeblikket kønsdifferentiering for mindst én forsikringstype. I alle medlemsstater gælder det, at forsikringsselskaberne har lov til at bruge køn som risikovurderingsfaktor inden for livsforsikring. Test-Achats-dommen vil derfor have følger i alle medlemsstater.

4. Formålet med disse retningslinjer er at lette overholdelsen af Test-Achats-dommen på nationalt plan. Men Kommissionens holdning er med forbehold for eventuelle tolkninger af artikel 5, som Domstolen måtte foretage på et senere tidspunkt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2012
Anvendelsesdato i EU
21.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet