Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 101/2008 av 4. februar 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 101/2008 of 4 February 2008 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Siste nytt

EØS-vedtak 7.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet
Ved rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 9/2000 av 28. januar 2000) ble artikkel 122 i forordning (EØF) nr. 574/72 endret slik at det ble mulig å endre alle vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter anmodning fra den eller de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter etter uttalelse fra Den administrative kommisjon; endringene av vedleggene innebærer således bare at avgjørelser truffet av de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter innlemmes i en fellesskapsrettsakt. Artikkel 122 (Særlige bestemmelser vedrørende endring av vedlegg) lyder etter dette således: "Etter anmodning fra den eller de pågjeldende medlemsstater eller deres kompetente myndigheter kan vedleggene til gjennomføringsforordningen endres ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon."

Kommisjonsforordning (EF) nr. 101/2008 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 endrer vedlegg 1 til 7, 9 og 10 til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (artikkel 1). Vedleggene gjelder i hovedsak navn på utpekte nasjonale institusjoner, forbindelsesorganer m.v. Vedlegg 5 gjelder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til helsetjenester mv. mellom medlemsstater. Rettsakten trer i kraft i EU 25.02.2008 (artikkel 2).

Merknader
Rettsakten er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 122. Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Rettsakten krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Den skal inntas i EØS-avtalen.

Vurdering
Gjeldende norsk rett på området

Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdeavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 m.v. Det viktigste regelverk på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser.EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning.

Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2 og Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen av 30. juni 2006 nr. 731, § 1 annet ledd.

Konsekvenser for Norge (administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige)

Rettsakten nødvendiggjør ingen endringer i norsk nasjonal lovgivning. Forslaget vil heller ikke ha økonomiske, budsjettmessige, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge.

Norske interesser
Endringene er av nasjonal teknisk og administrativ art og berører ikke norske interesser.

Forhandlingssituasjonen
Rettsakten er EØS-relevant. Den anses generelt ikke som spesifikt problematisk. Den administrative Kommisjons enstemmige oppfatning er innhentet jf. punkt nr. 4 i preamblet.

Andre synspunkter
EØS-notatet ble behandlet i spesialutvalg for trygd 4. mars 2008 uten at det fremkom merknader.

Alternativ
Det er ikke aktuelt å nedlegge veto mot hele eller deler av rettsakten.

Konklusjon
Fra norsk side vil rettsakten følgelig være akseptabelt. Rettsakten kan godtas fra norsk side.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. november 2008 ved EØS-komitébeslutning nr. 113/2008. ESA er varslet om gjennomføring 13. januar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.02.2008
Anvendelsesdato i EU
25.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 12-25
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
08.11.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro