Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/12056 av 24. november 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikater utstedt av Republikken Togo til sertifikatene utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2056 of 24 November 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Togo to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2) Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der er udstedt af Republikken Togo til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Republikken Togo til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3) Den 27. august 2021 forelagde Republikken Togo Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations- og testcertifikater i henhold til »PasseCOVID togolais«-systemet. Republikken Togo meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge Republikken Togos opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Republikken Togo Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Togo i overensstemmelse med »PasseCOVID togolais«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4) Republikken Togo meddelte også Kommissionen, at den accepterer vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. Republikken Togo meddelte desuden Kommissionen, at en nukleinsyre-amplifikationstest i lufthavnen er obligatorisk ved ankomst for alle rejsende, der er i besiddelse af EU's digitale covidtestcertifikat udstedt som resultat af en negativ hurtig antigentest.

(5) Efter anmodning fra Republikken Togo gennemførte Kommissionen den 30. september 2021 tekniske test, som viste, at Republikken Togo udsteder covid-19-vaccinations-, og testcertifikater i overensstemmelse med »PasseCOVID togolais«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Republikken Togo i overensstemmelse med »PasseCOVID togolais«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(6) Republikken Togo meddelte desuden Kommissionen, at den udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse vacciner omfatter i øjeblikket Comirnaty, CoronaVac, Covishield og Janssen (COVID-19 Vaccine).

(7) Republikken Togo meddelte også Kommissionen, at den udsteder interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest, men ikke for hurtige antigentest.

(8) Republikken Togo meddelte desuden Kommissionen, at den ikke udsteder interoperable restitutionscertifikater.

(9) Republikken Togo meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører i Togo kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10) De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Republikken Togo i overensstemmelse med »PasseCOVID togolais«-systemet skal anses for at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, foreligger således.

(11) Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Republikken Togo i overensstemmelse med »PasseCOVID togolais«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(12) For at denne afgørelse kan træde i kraft, bør Republikken Togo forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13) For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14) Med henblik på hurtigst muligt at forbinde Republikken Togo til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet