Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2301 av 21. desember 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2301 of 21 December 2021 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2022)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten. Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Mange medlemsland har allerede annonsert at de vil innføre en gitt gyldighetsperiode på koronasertifikat for primærvaksinasjon.

I den aktuelle rettsakten omtales ulike nye problemstillinger om koding av rettsaktene, eksempelvis om Janssen+ Pfizer skal kodes som booster eller som fullvaksinert. Folkehelseinstituttet har deltatt i Kommisjonens e-helsenettverk hvor rettsakten har blitt utviklet og har bidratt inn. Norge vil innen 1. februar følge de spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten i dagens løsning. De siste detaljene sjekkes ut av Folkehelseinstituttet opp mot Kommisjonen. Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Krever ingen forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er positiv at man ved denne beslutningen kan legge til rette for korrekt registrering av fullvaksinering og oppfriskningsdoser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementets ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/953 som ble tatt inn i EØS-avtalen med Stortingets samtykke.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i februar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2021
Anvendelsesdato i EU
25.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D2301
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro