Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/12056 av 24. november 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikater utstedt av Republikken Singapore til sertifikatene utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2057 of 24 November 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Singapore to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af de restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2) Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, når Kommissionen vurderer, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses for at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der er udstedt af Republikken Singapore til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Republikken Singapore til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3) Den 26. juli 2021 forelagde Republikken Singapore Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations- og testcertifikater i henhold til »HealthCerts«-systemet. Republikken Singapore meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge Republikken Singapores opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Republikken Singapore Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Singapore i overensstemmelse med »HealthCerts«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4) Republikken Singapore meddelte også Kommissionen, at den accepterer vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. Republikken Singapore meddelte desuden Kommissionen, at den vil behandle indehavere af EU's digitale covidtest- og vaccinationscertifikater på lige fod med indehavere af test- og vaccinationscertifikater udstedt af Republikken Singapore. Navnlig har Republikken Singapore bekræftet, at EU's digitale covidtestcertifikater vil blive accepteret som gyldigt bevis for en negativ test forud for afrejse for rejsende. Republikken Singapore meddelte, at indehavere af EU's digitale covidtest- og vaccinationscertifikater efter vedtagelsen af gennemførelsesafgørelsen vil være omfattet af vaccinationsdifferentierede epidemistyringsforanstaltninger i Singapore i 30 dage uden at skulle fremvise yderligere vaccinationscertifikater.

(5) Navnlig meddelte Republikken Singapore Kommissionen, at den anerkender alle vacciner, der har gennemgået hele proceduren for at blive optaget på Verdenssundhedsorganisationens liste over vacciner, der er godkendt til anvendelse i nødsituationer foruden de vacciner, der er godkendt i henhold til Singapores Pandemic Special Access Route. Singapore vil også acceptere PSAR-godkendte vacciner. For så vidt angår test, meddelte Republikken Singapore Kommissionen, at den accepterer testcertifikater som bevis for den rejsendes infektionsstatus eller fravær heraf, men at dette på nuværende tidspunkt ikke betyder, at rejserestriktionerne kan fraviges. Sådanne fravigelser hører ind under Republikken Singapores politik for grænsesundhed. Desuden fraviger Republikken Singapore på nuværende tidspunkt ikke grænseprocedurerne for helbredte rejsende.

(6) Efter anmodning fra Republikken Singapore gennemførte Kommissionen den 30. september 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, og testcertifikaterne udstedes af Republikken Singapore i overensstemmelse med »HealthCerts«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Republikken Singapore i overensstemmelse med »HealthCerts«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(7) Republikken Singapore meddelte desuden Kommissionen, at den vil udstede interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse vacciner omfatter i øjeblikket Comirnaty og Spikevax.

(8) Republikken Singapore meddelte også Kommissionen, at den vil udstede interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest og for de hurtige antigentest, der er opført på den fælles og ajourførte liste over hurtige covid-19-antigentest, som er godkendt af Udvalget for Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU, på grundlag af Rådets henstilling af 21. januar 2021.

(9) Republikken Singapore meddelte desuden Kommissionen, at den ikke udsteder interoperable restitutionscertifikater.

(10) Republikken Singapore meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører i Singapore kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(11) De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater udstedt af Republikken i overensstemmelse med »HealthCerts«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(12) Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Republikken Singapore i overensstemmelse med »HealthCerts«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(13) For at denne afgørelse kan træde i kraft, bør Republikken Singapore forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(14) For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(15) Med henblik på hurtigst muligt at forbinde Republikken Singapore til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet