Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader

Tittel

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 208 av 11. mars 2008 (2008/683/EF) om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonskrav

Decision No 208 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 11 March 2008 concerning the establishment of a common framework for the collection of data on the settlement of pension claims

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.03.2014)

Sammendrag av innhold
Inneholder nærmere administrative retningslinjer om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonssøknader. Hensikten er å få samlet inn de viktigste statistiske grunndata og nøkkeltall om behandling og avgjørelse av krav om alderspensjon som gjelder flere medlemsland, med sikte på tiltak for å redusere behandlingstiden, bl. a. ved bruk av ny teknologi. Det gjelder rent statistiske opplysninger (lengste, korteste og gjennomsnittlig behandlingstid m.v. ved hhv behandlende og kompetent institusjon og samlet).

Beslutningen bygger i stor grad på den tidligere beslutning nr. 182 fra Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 13. desember 2000 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse om pensjonssøknader (offentliggjort i OJ L 230 28. august 2001). Denne beslutningen utløp etter en femårsperiode, etter hvilken det var forutsatt at den skulle revurderes, 1. januar 2006. Det gjøres i den nye beslutningen spesifikt oppmerksom på at henvisningen til blankett E 202 får tilsvarende anvendelse på det aktuelle/påtenkte strukturerte elektroniske dokument (Structured Electronic Document, SED), når den elektroniske utveksling kommer i gang innenfor rammene av EESSI-prosjektet (Electronic Exchange of Social Security Information).

Merknader
Beslutningen er vedtatt i medhold av Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav d) og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 117. Rådsforordning nr. 1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006

nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Beslutningen er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. februar 2009 ved EØS-komitébeslutning nr. 10/2009 som trådte i kraft 6. februar 2009. Dette er en ikke-bindende rettsakt og følgelig er det ikke nødvendig å sende varsel om gjennomføring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 91-93
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
06.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0683
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro