Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/483 av 21. mars 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2022/483 of 21 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2022)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten. Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Den aktuelle rettsakten tar for seg hendelser med falske EU DCC og medlemsstaters mulighet til å revokere (tilbakekalle) sertifkater av medisinske årsaker, eksempelvis at et parti med vaksiner er defekte. Rettsakten beskriver rutiner for hvordan sertifikater skal revokeres

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten er under innføring i dagens løsning og er ikke vurdert å representere tekniske eller helsefaglige utfordringer.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og de endelige versjonen av rettsakten er i tråd med våre posisjoner.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953. Det anses ikke å være behov for forskriftsendring.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i april.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.03.2022
Anvendelsesdato i EU
28.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0483
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro