Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg I, II og III til rådsdirektiv 89/656/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1832 of 24 October 2019 amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC as regards purely technical adjustments

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 89/656/EØF fastsetter minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. I Kommisjonsdirektiv 2019/1832 er det fastsatt endringer i vedlegg I, II og III til direktivet.

Personlig verneutstyr skal brukes når de farer som oppstår på arbeidsplassen ikke kan unngås eller i tilstrekkelig grad begrenses med kollektive tiltak. For å lette arbeidsgiveres forpliktelser er det i direktiv 89/656/EØF inntatt veiledende retningslinjer for valg og bruk av personlig verneutstyr som arbeidstakere kan anvende på arbeidsplassen.

Nærmere om endringene

Endringene som ble vedtatt av Kommisjonen 24. oktober 2019 anses å være av kun regelteknisk art, og anses ikke å medføre noen materielle endringer.

De aktuelle vedlegg i direktiv 89/656/EØF som er endret er veiledende informasjon.

Vedlegg I i direktiv 89/656/EØF angir en indikasjonstabell for risikovurdering for bruk av personlig verneutstyr, og angir en oversikt over hvilke typer risiko som kan oppstå på arbeidsplasser og de kroppsdeler som må beskyttes med personlig verneutstyr.

I vedlegg II angis en indikativ ikke-uttømmende liste over aktuelt personlig verneutstyr. Listen er oppdatert i tråd med teknologiske utvikling og terminologi i forordning 2016/425.

Vedlegg III inneholder en ikke-uttømmende liste over arbeid- og arbeidsområder som kan kreve bruk av personlig verneutstyr.

Gjennom kommisjonsdirektiv 2019/1832 er det nå gjort endringer i disse veiledende retningslinjene. Endringene er gjort for å tilpasse disse retningslinjene til den nye forordningen 2016/425 som gjelder for produksjon for personlig verneutstyr.

Merknader
Rettsakten vurderes å falle inn under vedlegg XVIII nr. 11 i EØS-avtalen som omhandler helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Rettsakten er vedtatt i Kommisjonen. Fristen for gjennomføring er 20.11.2021.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 89/656/EØF, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVIII og er gjennomført i arbeidsmiljøloven § 3-2 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 Bruk av personlig verneutstyr. Direktivets vedlegg I, II og III er av veiledende art og er ikke inntatt i norsk rett. Gjennomføring av direktiv 2019/1832 vil derfor ikke kreve lov eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas kun å føre til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene. I og med at vedleggene kun er av veiledende art er de ikke inntatt i norsk rett. Konsekvensene antas derfor kun å være av informativ art.

Når det gjelder norske virksomheter, er forpliktelsene fortsatt de samme etter lov og forskrifter. Det blir ikke gjort endringer i disses forpliktelser, så endringene antas ikke å få betydning for virksomhetene.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet er ikke kjent med at andre sakkyndige instanser har kommet med merknader til kommisjonsdirektivet.

Vurdering
Rettsakten, kommisjonsdirektiv 2019/1832, er av Arbeidstilsynet vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten vurderes å ikke medføre behov for endringer i norsk rett.

Status
rbeidstilsynet deltar i Europakommisjonens ekspertgruppe for personlig verneutstyr. Gjennom deltagelsen fikk Norge informasjon om rettsakten.

Endringen av hovedrettsakten har ikke vært på nasjonal høring da det anses unødvendig fordi vedleggene som er endret ikke er inntatt i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1832
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro