Tilleggspensjonsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/50/EU av 16. april 2014 om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon

Directive 2014/50/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on minimum requirements for enhancing worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights

Siste nytt

Norge brakt inn for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 19.7.2023

Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet bygger videre på Rådsdirektiv 98/49/EF om trygging av rettigheter til supplerende tjenestepensjon for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Fellesskapet. Direktivet gjelder alle tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 883/2004 (sosiale sikringsordninger), med unntak av lukkede pensjonsordninger. Direktivet får bare anvendelse der arbeidstakere skifter arbeid på tvers av landegrensene i EU (dvs. ikke ved jobbskifte innenfor samme medlemsstat).

Direktiv 2014/50/EU er et minimumsdirektiv. Formålet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til.

Direktivet omhandler for det første minimumsvilkår for opptjening av rettigheter i supplerende pensjonsordninger. Direktivet fastsetter at pensjonsrettigheter skal sikres senest etter tre års tjenestetid, og at minstealder for opptak i ordningen ikke kan settes høyere enn 21 år. Arbeidstakers egne tilskudd skal tilbakebetales dersom arbeidsforholdet avsluttes før pensjonsrettighetene er sikret. Medlemsstatene har anledning til å tillate tariffpartene å avtale andre vilkår og bestemmelser hvis tariffavtaler gir like god beskyttelse som direktivet og ikke representerer restriksjon for fri bevegelse av arbeidstakere innen EU.

For det andre stiller direktivet nærmere krav om at arbeidstakerne skal beholde sin rett til opptjent pensjon. Arbeidstakeren har krav på å beholde sine opptjente rettigheter i ordningen ved fratreden.Slike rettigheter skal behandles på mest mulig lik linje som rettighetene til eksisterende arbeidstakere.

Direktivet stiller for det tredje krav til hvilken informasjon arbeidstakerne har krav på. Arbeidstakeren skal ha krav på informasjon om hvordan skifte av arbeid påvirker pensjonsrettighetene deres. Tidligere arbeidstakere (ev. etterkommere) skal ha krav på informasjon om verdien og forvaltningen av rettighetene. Direktivet stiller også krav til at informasjonen skal være klar, skriftlig og gis innen en rimelig frist.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En innlemmelse av direktivet i norsk rett vil medføre behov for enkelte endringer i lov 14. desember 2001 nr 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området. Tjenestepensjonslovene oppfyller i hovedsak direktivets minstekrav, men det kan være behov for enkelte presiseringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av direktivet i norsk rett antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.04.2014
Gjennomføringsfrist i EU
21.05.2018
Anvendelsesdato i EU
21.05.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført 27.03.2015)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2018
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
23.01.2015
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2023
Anvendes fra i Norge
01.10.2023
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro